Στο σημερινό, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η κατάταξη των ιδρυμάτων της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και των προσφερόμενων προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους υποψήφιους φοιτητές. Οι λίστες που καταρτίζονται εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς: ανταποκρίνονται στην ανάγκη για εύκολη πληροφορία σχετικά με την ποιότητα των πανεπιστημίων και της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καλλιεργούν τον ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων, στηρίζουν μια λογική κατανομής των πόρων και βοηθούν στο να διακρίνουμε ανάμεσα σε πανεπιστήμια διαφορετικού προσανατολισμού αλλά ακόμη και ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα σπουδών. Επιπλέον, αν κατανοηθούν και ερμηνευτούν σωστά, συνεισφέρουν στον ορισμό της «ποιότητας» των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μιας συγκεκριμένης χώρας και με τον τρόπο αυτό συμπληρώνουν τη δουλειά που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ποιοτικής αξιολόγησης από δημόσιους φορείς. Για το λόγο αυτό οι λίστες αξιολόγησης συχνά ενσωματώνονται στα εθνικά πλαίσια αξιολόγησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναφέρονται στη δημόσια συζήτηση σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι φορείς που καταρτίζουν λίστες αξιολόγησης να ακολουθούν έναν κοινό κώδικα αξιολόγησης και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ποιότητα των δεδομένων που συλλέγουν καθώς και για την ακολουθούμενη μεθοδολογία.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση ορισμένων κανόνων, το 2004 ιδρύθηκε η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανώτατη Εκπαίδευση της UNESCO (UNESCO-CEPES) και το Ινστιτούτο για την Ανώτατη Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ουάσινγκτον, DC. Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, αποφασίστηκε από τη ΔΙΕΘΝΗ ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ η υιοθέτηση αρχών ποιότητας και καλών πρακτικών που είναι γνωστές ως «Αρχές του Βερολίνου για την Κατάταξη των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». Πιστεύεται πως η πρωτοβουλία αυτή έθεσε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη και διάδοση των διαφόρων κατατάξεων –είτε είναι εθνικές, τοπικές ή παγκόσμιες– που θα οδηγήσει σε ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις αξιολογήσεις. Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των μεθοδολογιών, αυτές οι αρχές για καλές πρακτικές θα είναι χρήσιμες για τη βελτίωση και την αξιολόγηση των κατατάξεων.

Στα πλαίσια αυτών των αρχών προβλέπονται ορισμένες βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη σύνταξη κριτηρίων κατάταξης. Ειδικά γύρω από το σκοπό των κατατάξεων τονίζεται πως θα πρέπει:

  1. Να είναι ένας από τους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι λίστες κατάταξης δίνουν συγκριτικές πληροφορίες για την ανώτατη εκπαίδευση αλλά δεν πρέπει να είναι ο κύριος τρόπος αξιολόγησης των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι κατατάξεις μάς δίνουν μια προοπτική που στηρίζεται στην αγορά και θα πρέπει να συμπληρώνεται με αξιολογήσεις από τις κυβερνήσεις και ανεξάρτητους εγκεκριμένους φορείς.
  2. Να είναι ξεκάθαρες σχετικά με το στόχο τους και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Οι κατατάξεις πρέπει να σχεδιάζονται με βάση το στόχο τους. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται να επιλέγονται με στόχο να ενημερώσουν ένα συγκεκριμένο κοινό.
  3. Να αναγνωρίζουν το πλήθος των ιδρυμάτων και να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές κατευθύνσεις και στόχους που έχει κάθε ίδρυμα. Ο τρόπος αξιολόγησης ιδρυμάτων που είναι περισσότερο προσανατολισμένα προς την έρευνα θα πρέπει να είναι διαφορετικός από αυτόν που αφορά ιδρύματα που στηρίζουν τους θεσμούς της διά βίου μάθησης ή της εκπαίδευσης ενηλίκων.
  4. Να δίνουν ξεκάθαρες πληροφορίες σχετικά με τις κατατάξεις και τη χρήση πηγών για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η σχέση των αποτελεσμάτων κατάταξης εξαρτάται από το κοινό που λαμβάνει την πληροφορία και τις πηγές της πληροφορίας (βάσεις δεδομένων, φοιτητές, καθηγητές, εργοδότες).
  5. Να καθορίζουν το γλωσσικό, πολιτισμικό, οικονομικό και ιστορικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών συστημάτων που αξιολογούνται. Οι διεθνείς κατατάξεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πιθανές προκαταλήψεις και να είναι ακριβείς γύρω από το αντικείμενό τους.

Ακόμη τονίζεται η σημασία που έχει ο σχεδιασμός των δεικτών που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη των πανεπιστημίων καθώς και των συντελεστών που καθορίζουν τη βαρύτητά τους. Η συλλογή των δεδομένων είναι απαραίτητο να ακολουθεί σαφή επιστημονικά κριτήρια και συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια. Θα πρέπει μάλιστα η συλλογή των δεδομένων να οργανώνεται με βάση την εμπειρία προηγούμενων ερευνών και να γίνεται υπό την επίβλεψη ομάδων εργασίας με διεθνές επιστημονικό κύρος. Τέλος οι λίστες κατάταξης χρειάζεται να παρουσιάζουν στο κοινό τα αποτελέσματά τους με ξεκάθαρο τρόπο καθώς και τους παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη στη διαδικασία της αξιολόγησης.

Παναγιώτης Χαρίτος