Βασικός στόχος των Γραφείων Διασύνδεσης –που σήμερα υπάρχουν σε όλα τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας– είναι η ενεργή υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων για την προσέγγιση της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας και η ομαλότερη προώθησή τους στην Αγορά Εργασίας. Αποδέκτες των υπηρεσιών είναι όλοι οι φοιτητές, οι απόφοιτοι, το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων, από τη μια πλευρά, και ο επιχειρηματικός κόσμος, από την άλλη.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Γραφείο Διασύνδεσης περιλαμβάνουν την Ενημέρωση και Πληροφόρηση Φοιτητών για Θέσεις Εργασίας, τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, την Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών και τέλος την Ενημέρωση και Πληροφόρηση Φοιτητών για Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες.

Η προσέγγιση της αγοράς εργασίας και η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με τις επιχειρήσεις αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα των Γραφείων Διασύνδεσης. Η προσέγγιση αυτή είναι πολυεπίπεδη και αποσκοπεί στην αξιοποίηση όλων των μεθόδων προετοιμασίας και προώθησης των φοιτητών και τη σύνδεσή τους με την εργασία και τα προγράμματα διά βίου μάθησης. Στόχος είναι οι φοιτητές να ενημερώνονται διαρκώς για θέσεις εργασίας που είναι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η ενημέρωση γίνεται μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και με προσωπική επίσκεψη του ενδιαφερόμενου. Ακόμη τα Γραφεία Διασύνδεσης των περισσότερων πανεπιστημίων οργανώνουν συχνά ημερίδες και «Ημέρες Καριέρας» που στόχο έχουν να συνδέσουν το επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό με την αγορά εργασίας.

 Επίσης τα περισσότερα γραφεία διασύνδεσης παρέχουν προς τους φοιτητές ή τους αποφοίτους των Ιδρυμάτων υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ώστε να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν χρήσιμα εφόδια για την υλοποίηση των στόχων τους. Στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με τη συγγραφή του βιογραφικού σημειώματος, τη σύνταξη μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και χρήσιμες συμβουλές για τις συνεντεύξεις επιλογής. Τα παραπάνω είναι ζητήματα που όλοι κάποια στιγμή αντιμετωπίζουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι την κατάλληλη στιγμή.

Η υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών μέσα από το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί συμβουλευτική υπηρεσία για τους φοιτητές και αποφοίτους του Π.Κ. και σκοπό έχει να ενθαρρύνει την αυτενέργεια και την αυτοαπασχόληση μέσω της ίδρυσης υγιών επιχειρήσεων και τον σχεδιασμό της μελλοντικής σταδιοδρομίας τους. Η υπηρεσία πληροφορεί τους φοιτητές και αποφοίτους για τις νέες τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας, καθώς και για το τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον και τις δυνατότητες ανάπτυξης και υλοποίησης επιχειρηματικών ιδεών σε σχέση με την ειδικότητά τους. Ενημερώνει για τους τύπους επιχειρήσεων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις προϋποθέσεις σύστασής τους και πληροφορεί τους φοιτητές για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω Κοινοτικών ή Εθνικών προγραμμάτων που διαχειρίζονται κρατικές υπηρεσίες ή οργανισμοί. Στο παραπάνω πλαίσιο, καθοδηγεί τους φοιτητές στις ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβουν ώστε να υλοποιήσουν μια επιχειρηματική ιδέα και διαθέτει υποδείγματα Επιχειρηματικών Σχεδίων και Οδηγούς Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας. Τέλος, συχνά τα  γραφεία διασύνδεσης αναλαμβάνουν τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για την επιχειρηματικότητα με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, επιχειρηματιών, εμπειρογνωμόνων, καθώς και φοιτητών του Π.Κ.

 Τα Γραφεία Διασύνδεσης παρέχουν πληροφορίες στους φοιτητές γύρω από προγράμματα πρακτικής άσκησης που μπορούν να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα προγράμματα αυτά στόχο έχουν να αναπτύξουν στους φοιτητές εργασιακές δεξιότητες παράλληλα με την επιστημονική κατάρτιση που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Συχνά μάλιστα το μάθημα της πρακτικής άσκησης ισοδυναμεί με ορισμένες διδακτικές μονάδες και συμπεριλαμβάνεται στη λήψη πτυχίου. Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως τα προγράμματα πρακτικής άσκησης είναι επιδοτούμενα και στους φοιτητές δίνεται μια ελάχιστη αμοιβή για την εργασία που προσφέρουν.

Τέλος, στα Γραφεία Διασύνδεσης μπορούν να απευθύνονται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να αναζητήσουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες και κληροδοτήματα καθώς και συγκεκριμένοι τρόποι αναζήτησης στο διαδίκτυο για πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ακόμη, δίνονται πληροφορίες που στόχο έχουν τον προσανατολισμό του φοιτητή-αποφοίτου. Ενημέρωση γίνεται επίσης και για τις διαδικασίες εξετάσεων των πτυχίων που απαιτούνται για την εισαγωγή στα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού (ξένες γλώσσες, χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών), καθώς και για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εισαγωγής σε διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδας για μεταπτυχιακές σπουδές.

Διευθύνσεις

Παναγιώτης Χαρίτος