Οι σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την κατά διαστήματα προσαρμογή των εργαζόμενων σε νέες επαγγελματικές επιλογές, που απαιτούν συνεχή επιστημονική και άλλη ενημέρωση και κατάρτιση, ώστε να αποκτούν πρόσθετες γνώσεις και κυρίως να αναπτύσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες, για να είναι αποτελεσματικοί σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η δια βίου μάθηση και η αναβάθμιση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, που δεν εξαντλείται μόνον στα επαγγελματικά προσόντα αλλά περιλαμβάνει και την καλλιέργεια των λεγόμενων “οριζόντιων ικανοτήτων” – λόγου και επικοινωνίας, σε περισσότερες της μιας γλώσσες, συνεργασίας, οργάνωσης, ανάλυσης κ.λπ. -, θεωρείται πλέον βασικός μοχλός ανάπτυξης στη σημερινή κοινωνία.

Η δε αξιοποίηση των διαδικτυακών τεχνολογιών στη δια βίου μάθηση αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα βασικά και αποτελεσματικά εργαλεία επέκτασης και διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, για άτομα, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Συνεχώς και περισσότερα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο και άλλοι φορείς, προσφέρουν σπουδές και απονέμουν αντίστοιχους τίτλους, μέσω  προγραμμάτων “εκπαίδευσης από απόσταση” ή, στις μέρες μας πλέον, “ηλεκτρονικής μάθησης” (e-learning).

Το in.gr φιλοξενεί τη συστηματική καταγραφή και την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσφερόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης από απόσταση και ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και χρήσιμες πληροφορίες, σχετικά με την ποιότητα και τις επιλογές που παρέχονται, όπως και ενημέρωση για τις τεχνολογικές δυνατότητες οι οποίες σταδιακά διατίθενται, έτσι ώστε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι να βελτιώνουν την ποιότητα της κοινής, μαθησιακής τους εμπειρίας.

Με την επιστημονική τεκμηρίωση του Ιδρύματος Λαμπράκη καθώς και επιτελείου Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, το in.gr φιλοξενεί για το ελληνικό κοινό στο διαδίκτυο τον πρώτο, πλήρη Οδηγό Εκπαίδευσης από Απόσταση και eLearning. Ο Οδηγός καλύπτει όλους τους τομείς και τύπους εκπαίδευσης και κατάρτισης, την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη καθώς και την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, ευρύτερα την εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και την εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών.

Παρουσιάζονται επίσης περιπτώσεις επιτυχούς αξιοποίησης της τεχνολογικά υποστηριζόμενης εκπαίδευσης, σε πιλοτική ή και ευρεία κλίμακα, ακόμη και στις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης, όπου η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα αυτών των νέων μορφών εκπαίδευσης ιδιαίτερα για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Η παρουσίαση των προγραμμάτων που προσφέρονται στην Ελλάδα συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (φορέας, αντικείμενο, εφαρμογές λογισμικού, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.), έτσι ώστε να υποστηριχθούν οι ενδιαφερόμενοι, υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι στις επιλογές τους.

Επιπλέον, προσφέρεται πλούσιο περιεχόμενο, μελέτες, αναλύσεις και αρθρογραφία, από ειδικούς, ερευνητές και επαγγελματίες των τεχνολογικά υποστηριζόμενων μορφών εκπαίδευσης, των οποίων η εφαρμογή συνεχώς επεκτείνεται. Έτσι ο Οδηγός λειτουργεί αφενός ως εγχειρίδιο, με αναλύσεις, συμβουλές και κατευθύνσεις, και αφετέρου ως “τόπος συνάντησης” όλων των ενδιαφερόμενων για τις σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης και τις τεχνολογίες.

O Οδηγός επικαιροποιείται διαρκώς, περιλαμβάνοντας όλους τους φορείς (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης κ.α.), με τα προγράμματα που προσφέρουν και με όλες εκείνες τις πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στις επιλογές του επισκέπτη. Και ακόμη, η αρθρογραφία που φιλοξενείται μπορεί να φανεί χρήσιμη όχι μόνον ως βοήθημα στοχοθεσίας για υποψήφιους σπουδαστές, αλλά και ως πλαίσιο αναφοράς και επιστημονικής τεκμηρίωσης. Στις δε ενότητες διαλόγου κατατίθενται άρθρα, απόψεις, σχόλια και η διαρκής συμβολή της ελληνικής κοινότητας της ηλεκτρονικής μάθησης, διατηρώντας έτσι τον επίκαιρο και δυναμικό χαρακτήρα της ενημέρωσης.

Με αυτόν τον τρόπο το in.gr συμβάλλει στην έγκυρη και συστηματική πληροφόρηση για τις ευκαιρίες τεχνολογικά υποστηριζόμενης εκπαίδευσης, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα εξατομικευμένης αξιολόγησης εκείνων των λύσεων (και προγραμμάτων) που ταιριάζουν ανάλογα σε κάθε ενδιαφερόμενο.


ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Επιστημονική επιμέλεια: Ίδρυμα Λαμπράκη
Συντονισμός: Φ. Κυδωνιάτης
Υποστήριξη: Eurasian partners

in.gr