ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΕΩΝ 2005-2006

α) Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα (Ημερήσια και Εσπερινά) του 90%

β) Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα (Ημερήσια και Εσπερινά) του 10%

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ

α) Επιτυχόντες Πανεπιστημίων από ημερήσια σχολεία του 90%

β) Επιτυχόντες ΤΕΙ από ημερήσια σχολεία του 90%

γ) Επιτυχόντες Πανεπιστημίων από ημερήσια σχολεία του 10%

δ) Επιτυχόντες ΤΕΙ από ημερήσια σχολεία του 10%

ε) Επιτυχόντες Πανεπιστημίων από εσπερινά σχολεία

ζ) Επιτυχόντες ΤΕΙ από εσπερινά σχολεία

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΕΕ

α) Επιτυχόντες ΤΕΙ από ΤΕΕ

in.gr