Επιλογές Σπουδών μέσω ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-Learning) στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης 
Ειδ. Επιστημονικός Συνεργάτης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό αλλά και σε επίπεδο συνεχιζόμενης κατάρτισης τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και υλοποιούνται σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning).  Οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας, στο «χώρο» και στο «χρόνο» μάθησης, αφού έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ολοκληρωμένη μαθησιακή διαδικασία κυριολεκτικά με ένα «κλικ» του ποντικιού του ηλεκτρονικού υπολογιστή του σπιτιού του γραφείου ή του laptop εφόσον υπάρχει μια ικανοποιητική ADSL σύνδεση στο internet.

Η ηλεκτρονική μάθηση, η πλέον σύγχρονη μέθοδος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προϋποθέτει ένα σημαντικό κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας να πραγματοποιείται μέσα από την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων απαιτείται  λογισμικό (hardware & software) το οποίο εξασφαλίζει:

 • Τη διαχείριση των εκπαιδευτικών πόρων (αίθουσες, εξοπλισμός, εκπαιδευτικά μέσα, επιμορφωτές)
 • Τη διαχείριση των επαγγελματικών προφίλ των εκπαιδευομένων και των δεξιοτήτων που περιέχουν
 • Τη διαχείριση συνεργατικών κοινοτήτων για την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των χρηστών της υπηρεσίας (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, κ.α) μέσω διαδικτυακών εργαλείων
 • Την ενιαία διαχείριση αναφορών για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αποσκοπώντας στον συντονισμό και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών.
 •  Την ενιαία διαχείριση χρηστών και ομάδων με τρόπο που να διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και να διευκολύνει τη χρήση του συνόλου των υπηρεσιών.
 • Τη διαχείριση πιστοποιήσεων προσδίνοντας μια ενιαία διαδικασία πιστοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του φορέα που υλοποιεί τα προγράμματα
 • Τη διαχείριση αξιολογήσεων και γενικότερα ερωτηματολογίων προσφέροντας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δυνατότητες ανάδρασης για τη συνεχή παρακολούθηση των εκπαιδευομένων και τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών
 • Τη διαχείριση ασύγχρονων προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης.
 • Δυνατότητα χρήσης εφαρμογών πολυμέσων
 • Δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ μαθητών – καθηγητών με e-mail.
 • Εργαλεία επικοινωνίας – συνεργασίας τα οποία υποστηρίζουν πίνακες ανακοινώσεων, συνημμένα αρχεία (forums)
 • Εύκολη δημιουργία test και ανάθεση αυτόματων εργασιών ανάλογα με την επίδοση των μαθητών
 • Δυνατότητα εξαγωγής πλήθους αναφορών σχετικά την πρόοδο των μαθητών, τις ώρες που μελέτησαν, το ποσοστό του υλικού που ανέγνωσαν
 • Παροχή ένταξης-σύνθεσης περιβάλλοντος για HTML σελίδες
 • Δυνατότητα για εισαγωγή-εξαγωγή του εκπαιδευτικού υλικού. Μεταφορά του υλικού ανάμεσα στους servers της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας
 • Ευκολία στη σύνθεση νέων προγραμμάτων από τα ήδη υπάρχοντα, μέσω της επιλογής αντίστοιχου ULM’s.
 • Απλή δημιουργία των εξετάσεων
 • Δυνατότητες για αυτόματες εργασίες ανάλογα με την πρόοδο του κάθε σπουδαστή στις εξετάσεις
 • Έλεγχος στην πρόσβαση του  έντυπου υλικού
 • Ικανότητα των εκπαιδευτών να ελέγχουν το υλικό στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση
 • Ικανότητα για διαφοροποίηση του προκαθορισμένου υλικού των μαθημάτων και αυτόματη αλλαγή του υλικού για κάθε εκπαιδευόμενο.
 • Ικανότητα εποπτείας της απόδοσης των εκπαιδευόμενων (ποσοστό του εκπαιδευτικού υλικού που έχουν μελετήσει).
 • Περιληπτική Αναφορά για τις εξετάσεις των εκπαιδευόμενων
 • Τελική Αναφορά της απόδοσης του κάθε εκπαιδευόμενου

 

Επίσης μεθοδολογικά το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται στα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης  παρουσιάζει τις ακόλουθες ιδιότητες:

1. Χαρακτηρίζεται από  σαφήνεια, επεξηγεί δύσκολα σημεία ή δυσνόητες έννοιες  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθοδηγεί συστηματικά τον  αυτοεπιμορφούμενο στην εκμάθηση της αντίστοιχης ύλης μέσω των οδηγών μελέτης, υπάρχουν τεστ αξιολόγησης και ελέγχου της προόδου του ενώ προτείνονται και ομαδικές δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης. Επίσης είναι πλούσιο σε περιεχόμενο και να μην κουράζει τον εκπαιδευόμενο, αλλά να τον ενθαρρύνει και να τον ενισχύει να προχωρήσει

2. Το επιμορφωτικό υλικό διαμορφώνεται τεχνικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναπληρώνεται, στο βαθμό του δυνατού, η απουσία ζωντανού δασκάλου. Το υλικό παράγεται σε ηλεκτρονική διαδραστική μορφή, ακολουθώντας το πρότυπο κατά SCORM και AICC.

3. Το υλικό είναι πάντα διαθέσιμο, μπορεί δηλαδή ο εκπαιδευόμενος να μπαίνει στην ηλεκτρονική τάξη όποια στιγμή μπορεί, αρκεί να υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο. Δηλ. το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο σε όλους που έχουν στην κατοχή τους απλά μέσα, όπως π.χ. προσωπικό υπολογιστή (PC) και σύνδεση με το διαδίκτυο, και δεν απαιτεί συγκέντρωση των επιμορφούμενων σε οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης

4. Το υλικό ενός σύγχρονου e-Learning προγράμματος εισάγεται σε οποιοδήποτε λογισμικό ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα  παραδίδεται με πολλούς τρόπους, ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις και στις δυνατότητες των εκπαιδευομένων: αυτοδιδασκαλία, ασύγχρονη συνεργασία, σύγχρονη διδασκαλία, επικοινωνία τόσο με τον εκπαιδευτή όσο και με άλλους εκπαιδευόμενους

Έτσι κάθε εκπαιδευόμενος που επιλέγει να παρακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα με το προσωπικό username & password που θα διαθέτει θα μπαίνει στην ηλεκτρονική τάξη για να μελετήσει το εκπαιδευτικό υλικό και να επιλύσει τις ασκήσεις αξιολόγησης όποια στιγμή της ημέρας το θεωρεί σκόπιμο ακόμη και τα Σαββατοκύριακα που έχει και περισσότερο χρόνο να μελετήσει. Η 24ωρη πρόσβαση στην  εκπαιδευτική διαδικασία θα παρέχει ευελιξία και αυτονομία στον εκπαιδευόμενο, δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό υλικό θα βρίσκεται στη διαθεσιμότητά του επί εικοσιτετραώρου βάσεως και μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό από οπουδήποτε βρίσκεται αρκεί να υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο και username & password.

Επίσης κάθε εκπαιδευόμενος ο οποίος επιλέγει την μεθοδολογία e-Learning θα έχει συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη από τον προσωπικό εκπαιδευτή –tutor στον οποίο θα στέλνει απορίες και ερωτήσεις, ενώ θα έχει δυνατότητα πρόσβασης σε σημαντικούς πόρους ηλεκτρονικής μάθησης, οι οποίοι βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή και θα του δώσουν σημαντικές δυνατότητες αλληλεπίδρασης.

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας θα κάνουμε μια «επίσκεψη» στα σημαντικότερα προγράμματα e-Learning που υλοποιούνται στη χώρα μας από Ελληνικά Πανεπιστήμια, και καλύπτουν κυρίως το χώρο της συνεχιζόμενης κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, δηλαδή έχουν δίδακτρα, έχουν πιστοποιημένες δομές από το ΕΚΕΠΙΣ, και οδηγούν στην απόκτηση μη διαβαθμισμένων τίτλων σπουδών (εξαίρεση αποτελεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο εκ του νόμου χορηγεί πτυχία και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ e-LEARNING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

(α) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  (www.eap.gr )

Στην Ελλάδα ο μοναδικός φορέας που παρέχει ολοκληρωμένους κύκλους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που οδηγούν στην αναγνωρισμένου – διαβαθμισμένου τίτλου σπουδών είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας (ΕΑΠ). Κάθε χρόνο και μέσω διαδικασίας δημόσιας κλήρωσης επιλέγονται φοιτητές για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ιδρύματος. Οι αιτήσεις γίνονται την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του κάθε έτους, συνήθως από 1η Νοέμβρη έως 10 Δεκέμβρη του αντίστοιχου έτους, η κλήρωση γίνεται στο τέλος του έτους και τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του επόμενου έτους για αυτούς που κληρώθηκαν μέσω της ανωτέρω διαδικασίας. Το ΕΑΠ είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο, απολύτως ισότιμο με τα άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας, και παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας.

Όσον αφορά την εφαρμογή μεθοδολογίας e-Learning, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή αποτελεί συμπληρωματικό εργαλείο της μεθοδολογίας του ιδρύματος για τα 32 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη τρέχουν με τη συμβατική –παραδοσιακή μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια δεν υπάρχουν προγράμματα σπουδών στο ΕΑΠ που να λειτουργούν αποκλειστικά με τη μεθοδολογία e-Learning.

Έτσι στα πλαίσια των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών υπάρχουν δύο δυνατότητες e-Learning για τους εγγεγραμμένους φοιτητές:

1ον) Οι χώροι Θεματικών Ενοτήτων (http://class.eap.gr)

Πρόκειται  για χώρους ηλεκτρονικής συνεργασίας για τις Θεματικές Ενότητες του ΕΑΠ στους οποίου οι φοιτητές και καθηγητές με την χρήση των κωδικών τους, έχουν πρόσβαση σε χώρους συζητήσεων (forum) και σε επιπλέον υλικό και υπηρεσίες. Σε αυτούς διατίθενται πληροφορίες για οργανωτικά θέματα, εκπαιδευτικό υλικό,  χώροι συζητήσεων (forum) καθώς και χώροι για τηλεδιασκέψεις (meeting rooms).

2ον) Εικονικές τάξεις – Υπηρεσίες Τηλεσυνεργασίας  (http://meeting.eap.gr )

Περιλαμβάνει τη δυνατότητα δημιουργίας και συμμετοχής σε τηλεδιασκέψεις / εικονικές τάξεις για συνεδρίες σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης. Η Σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και των εισηγητών. Το πλεονέκτημά της είναι ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνεται σε “πραγματικό χρόνο”, και κατά την διάρκειά της μπορούν να ανταλλάσσουν εκτός από απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό. Η ταυτόχρονη εμπλοκή μπορεί να επιτευχθεί είτε με το να βρίσκονται στον ίδιο χώρο (τάξη κλπ.) είτε με το να είναι διασυνδεμένοι μέσω δικτύου που επιτρέπει audio ή/και video conference ενώ επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων, και ηλεκτρονικού μαυροπίνακα. 

(β) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προγράμματα e-Learning του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης

(http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/ )

Το παλαιότερο και ιδιαίτερα οργανωμένο πρόγραμμα στο χώρο του e-Learning το οποίο έχει οργανωθεί σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι του Εθνικού και Καποδοστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Μέχρι στιγμής το ΚΕΚ του ΕΚΠΑ έχει δεχτεί συνολικά περίπου 28.200 αιτήσεις συμμετοχής, ενώ στα προγράμματα έχουν συμμετάσχει περί τα 11.700 άτομα, σε 116 διαφορετικά προγράμματα. Παράλληλα, έχει υλοποιηθεί πλήθος προγραμμάτων εταιρικής κατάρτισης, αλλά και προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με τρίτους φορείς.

Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εντάχθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αθηνών τον Οκτώβριο του 2001, σε συνέχεια της υλοποίησης των προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, (ΕΠΕΑΚ Α΄) εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, υπό την οργάνωση και επίβλεψη του Καθηγητή κ. Π. Ε. Πετράκη, Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος, απαντώντας με τον τρόπο αυτό στις σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας για μάθηση, μέσω εναλλακτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.

 Προγράμματα e-Learning ΚΕΚ ΕΚΠΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δεκατρείς (13) κατευθύνσεις στις οποίες εντάσσονται τα 116 Εκπαιδευτικά Προγράμματα που διαθέτει το ΚΕΚ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Α/Α

Τίτλος Κατεύθυνσης

1

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

2

Marketing και Πωλήσεις

3

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

4

Λογιστική Κατεύθυνση

5

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

6

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

7

Προσωπικές Ικανότητες

8

Περιβάλλον και Ανάπτυξη

9

Υγεία

10

Παιδαγωγικά

11

Τουριστικά

12

Εφαρμοσμένη Πληροφορική

13

Aλλοι Τομείς

Πηγή: Ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΕΚΠΑ

Στα πλαίσια του τρέχοντος κύκλου υποβολής αιτήσεων ο οποίος λήγει στις 15/10/2010 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση για τα ακόλουθα προγράμματα e-Learning:

 • Business Administration
 • Financial Management
 • Food Safety – Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP)
 • Human Resources Development
 • Indoor Air Quality
 • Life Coaching
 • Logistics Systems: Engineering and Management
 • Marketing και Πωλήσεις Υπηρεσιών
 • Project Management and Risk
 • Top Management Assistant
 • Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας
 • Ανάπτυξη Πωλήσεων
 • Αξιολόγηση και Ανάλυση Επενδύσεων
 • Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση και Διαχείριση του Πελάτη
 • Βασικές Αρχές του Καρκίνου Παθογενετικοί Μηχανισμοί και Νεότερες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
 • Βελτίωση της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον
 • Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση
 • Διαχείριση Ολικής Ποιότητας
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
 • Διοίκηση Προσωπικού και Κρίση
 • Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Μονάδων
 • Διοικητική Λογιστική: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Εκπαίδευση στη Μετάφραση
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Ελληνισμός και Δύση
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική για Επαγγελματίες και Ερευνητές
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Πρώτες Βοήθειες
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική και Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Οργάνωση και Διαχείρηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων
 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Περιβαλλοντική Διοίκηση
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων (MIS)
 • Σύμβουλος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Τραπεζική Διοίκηση & Προώθηση Τραπεζικών Προϊόντων
 • Χημεία Τροφίμων και η Τεχνολογία της Διατροφής

Τίτλοι Σπουδών:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης ή Επιμόρφωσης (ανάλογα με τον εκπαιδευτικό αντικείμενο), το οποίο φέρει τη σφραγίδα και το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις που αφορούν στα Προγράμματα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/

Email : [email protected]

Τηλ : [+30] 210 3689354, 210 3689381

Fax : [+30] 210 3689352

 

(γ) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-Learning του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής

(http://elearning.xrh.unipi.gr/ )

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2008 την έναρξη του Προγράμματος με τη χρήση νέας γενιάς προϊόντων εκπαίδευσης που βασίζονται στη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning).

Το Τμήμα, το οποίο στελεχώνεται από έμπειρους καθηγητές που αποτελούν κορυφή τόσο στον Ακαδημαϊκό όσο και στον Επαγγελματικό χώρο, αξιοποιεί την εμπειρία των ατόμων αυτών και την υψηλή υλικοτεχνική του υποδομή, ώστε να εκπαιδεύσει υποψηφίους στα θέματα που άπτονται της χρηματοοικονομικής και τραπεζικής ανάλυσης. 

Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να έρθουν, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε επαφή με όλες τις νεότερες εξελίξεις και καινοτόμες μεθόδους που εφαρμόζονται στους τομείς των χρηματαγορών και του τραπεζικού συστήματος και έτσι είτε να αποκτήσουν για πρώτη φορά τις σχετικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας είτε να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στα πλαίσια του επαγγελματικού τους χώρου.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από 5 Διδακτικές Θεματικές Ενότητες και δύο ξεχωριστές κατηγορίες μαθημάτων Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής. Κάθε μία Ενότητα αποτελείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό υπο-ενοτήτων. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα είτε να συμπληρώσει όλο τον αριθμό των υπο-ενοτήτων, για να πάρει πιστοποιητικό παρακολούθησης της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας, είτε να παρακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη υπο-ενότητα που τον/την ενδιαφέρει και εάν δε συνεχίσει, να πάρει πιστοποιητικό παρακολούθησης της συγκεκριμένης υπο-ενότητας.

Οι Θεματικές Ενότητες (και υπο-ενότητες) του προγράμματος περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω,

Θεματική Ενότητα 1: Επενδυτικές Αποφάσεις

Υποενότητες

 Διάρκεια 

 1.1   Ομόλογα

 3 μήνες

 1.2   Μετοχές

 6 μήνες

 1.3   Επενδύσεις στις Αγορές Ακινήτων

 3 μήνες

 1.4   Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Μετοχών: Αρχές και Εφαρμογές

 3 μήνες

 1.5   Εφαρμογές-Προσομοίωση Επενδύσεων σε Πραγματικό Χρόνο

 6 μήνες

 1.6   Αμοιβαία Κεφάλαια 

 4 μήνες

 1.7   Δάνεια και Επενδύσεις: Κανόνες και Εφαρμογές

 3 μήνες

 1.8   Πληθωρισμός

  3 μήνες 

 1.9   Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

   6 μήνες

1.10  Χρήμα και Τράπεζες

   4 μήνες

1.11  Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

   4 μήνες

1.12  Αγορές Χρήματος και Ομολόγων

   4 μήνες

.telerik-reTable-4 {
border-collapse: collapse;
border: solid 0px;
font-family: Tahoma;
}
.telerik-reTable-4 tr.telerik-reTableHeaderRow-4 {
border-width: 1.0pt 1.0pt 3.0pt 1.0pt;
margin-top: 0in;
margin-right: 0in;
margin-bottom: 10.0pt;
margin-left: 0in;
line-height: 115%;
font-size: 11.0pt;
font-family: «Calibri»,»sans-serif»;
width: 119.7pt;
background: #4F81BD;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
color: #FFFFFF;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableHeaderFirstCol-4 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableHeaderLastCol-4 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableHeaderOddCol-4 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableHeaderEvenCol-4 {
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 tr.telerik-reTableOddRow-4 {
border-width: 1pt;
color: #666666;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-color: #4F81BD;
}
.telerik-reTable-4 tr.telerik-reTableEvenRow-4 {
color: #666666;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableFirstCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
border-bottom-style: solid;
border-left-style: solid;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableLastCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
border-bottom-style: solid;
border-right-style: solid;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableOddCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
border-bottom-style: solid;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableEvenCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
border-bottom-style: solid;
}
.telerik-reTable-4 tr.telerik-reTableFooterRow-4 {
color: #355C8C;
background-color: #FFFFFF;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableFooterFirstCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
border-bottom-style: solid;
border-left-style: solid;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableFooterLastCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
border-bottom-style: solid;
border-right-style: solid;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableFooterOddCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
border-bottom-style: solid;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}
.telerik-reTable-4 td.telerik-reTableFooterEvenCol-4 {
border-width: 1pt;
border-color: #4F81BD;
border-bottom-style: solid;
padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt;
}

Θεματική Ενότητα 2: Χρηματοοικονομικό Σύστημα: Οικονομική Ανάλυση & Θεσμικό Πλαίσιο

Υποενότητες

 Διάρκεια  

 2.1   Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

 3 μήνες

 2.2   Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός

 3 μήνες

 2.3   Τραπεζική Οικονομική

 6 μήνες

 2.4   Οικονομική Αγορών Χρήματος

 6 μήνες

 2.5   Θεσμικό Πλαίσιο: Τράπεζες

 4 μήνες

 2.6   Θεσμικό Πλαίσιο: Προστασία Επενδυτών

 4 μήνες

 2.7   Συνθήκη Βασιλείας ΙΙ & Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

 4 μήνες

 2.8   Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων  

 4 μήνες

 2.9   Τράπεζες – Τραπεζικές Χορηγήσεις – Τραπεζικοί Κίνδυνοι

 4 μήνες

 2.10 Διαχείριση Κινδύνου στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

 3 μήνες

 2.11 Εφαρμογές Οικονομετρίας στη Χρηματοοικονομική

 3 μήνες

Θεματική Ενότητα 3: Χρηματοδότηση ΜΜΕ

Υποενότητες

 Διάρκεια  

 3.1    Τραπεζική Οικονομική

 6 μήνες

 3.2    Χρηματοδότηση Ακινήτων Περιουσιακών Στοιχείων

 6 μήνες

 3.3    Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 6 μήνες

 3.4    Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική στο Microsoft Excel

 4 μήνες

 3.5    Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με EVIEWS

 3 μήνες 

 3.6    Στρατηγική Επιχειρήσεων

4 μήνες

 3.7    Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας

4 μήνες

 3.8    Βιομηχανική Οργάνωση

4 μήνες

 3.9    Αποτελεσματική Διοίκηση Επιχειρήσεων

3 μήνες

3.10   Κατάρτιση ενός επιτυχημένου Business Plan

3 μήνες

3.11   Επιχειρηματικότητα για Νέους Επιχειρηματίες (άνδρες & γυναίκες) & Στελέχη Επιχειρήσεων: μια ολοκληρωμένη & πρακτική προσέγγιση εκμετάλλευσης ευκαιριών και ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

3 μήνες

Θεματική Ενότητα 4: Διεθνείς Συναλλαγές & Επενδύσεις

Υποενότητες

 Διάρκεια 

 4.1   Διεθνείς Επενδύσεις – Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

 3 μήνες

 4.2   Διεθνείς Επενδύσεις

 6 μήνες

 4.3   Χρηματοδότηση Συναλλαγών Εμπορίου

 6 μήνες

 4.4   Διαχείριση Συναλλαγματικού Κινδύνου  

 6 μήνες

 4.5   Off-shore Αγορές

 6 μήνες

 4.6   Διεθνή Ομόλογα

 6 μήνες

 4.7   Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων

 6 μήνες

 4.8   Κοινοπρακτικά Δάνεια

 4 μήνες

 4.9   Διαχείριση Ενεργητικού / Παθητικού

   6 μήνες

 

Θεματική Ενότητα 5: Λογιστική και Ελεγκτική

Υποενότητες

 Διάρκεια 

 5.1    Γενική Λογιστική & Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

 6 μήνες

 5.2    Γενική Ελεγκτική

 3 μήνες

 5.3    Εσωτερικός Έλεγχος

 6 μήνες

 5.4    Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 4 μήνες

 5.5    Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

6 μήνες

 5.6    Λογιστική Τραπεζών και Εταιριών

6 μήνες

 5.7    Λογιστική για Νομικούς

2 μήνες

 5.8    Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων

4 μήνες

 5.9    Μυστικά για την Επιτυχή Συμπλήρωση της Φορολογικής Δήλωσης

1 μήνας

5.10   Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού

3 μήνες

5.11   Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις Επιχειρήσεων

3 μήνες

5.12   Διπλογραφικά Λογιστικά Συστήματα σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Νοσοκομεία  

3 μήνες

5.13   Διοικητική Λογιστική  

4 μήνες

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας

Μαθήματα                                                                                  Διάρκεια 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις ΤOEFL iBT                                      2 μήνες

Προετοιμασία για τις εξετάσεις TOEIC

Προετοιμασία για τις εξετάσεις IELTS

(Preparation for the IELTS examination)                                       2 μήνες

Μαθήματα Πληροφορικής 

Μαθήματα                                                                                     Διάρκεια 

 POWERPOINT                                                                                1 μήνας

 Word                                                                                             1 μήνας

 Excel                                                                                              1 μήνας

 Εφαρμογές Περιγραφικής Στατιστικής σε περιβάλλον SPSS 2 μήνες

 Ιστοσελίδες – Δημιουργία Δικτυακού Τόπου                                     2 μήνες

Τίτλοι Σπουδών

Η επιτυχής συμπλήρωση (κατόπιν εξετάσεων) είτε μιας ολόκληρης θεματικής ενότητας ή μιας υπο-ενότητας οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας και Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Υπο-ενότητας αντίστοιχα. Το Πιστοποιητικό Θεματικής Ενότητας παρέχεται σε αυτούς που παρακολουθούν μια σειρά μαθημάτων (ένα σύνολο υπο-ενοτήτων) που συνιστούν μια ολοκληρωμένη Θεματική Ενότητα. Αντίθετα, το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Υπο-ενότητας παρέχει απόδειξη για την επιτυχή περάτωση ενός μόνον μαθήματος ή υπο-ενότητας.

Υποβολή Αιτήσεων για τον τρέχοντα κύκλο μέχρι τις 20/09/2010

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με το Πρόγραμμα Eξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά με τη κα Καραμολέγκου Άννα,

τηλ : 210 414 2186 (ώρες γραφείου 09.00-17.00),

φαξ : 210 414 2006 

e-mail: [email protected]  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ιστοσελίδα: http://elearning.xrh.unipi.gr/

Διεύθυνση: Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Πειραιώς – Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534, 3ος Όροφος Γραφείο 304 – Πρόγραμμα E-Learning Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

δ) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόγραμμα e-Learning του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση: Οικονομία και Κοινωνία»

(http://www.elearn.econ.uoi.gr/ )

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής αναπτύσσει το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Συνεχιζόμενη κατάρτιση – Οικονομία και Κοινωνία». Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Χλέτσος Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σκοπός του προγράμματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε γνωστικά αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την αγορά εργασίας

Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους, όσο και σε ανέργους. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, σε απλούς εργαζόμενους που θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση που θα τους είναι χρήσιμη στην επαγγελματική τους εξέλιξη και σε ανέργους που θέλουν να αποκτήσουν εφόδια και γνώσεις για να ενταχθούν ευκολότερα στην αγορά εργασίας.

Η εκπαίδευση στο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και δεν απαιτείται η παραμονή του εκπαιδευόμενου στα Ιωάννινα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των μαθημάτων και των εξετάσεων. Η εκπαίδευσή τους γίνεται στη βάση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται στους εκπαιδευόμενους στην έναρξη του μαθήματος.


Το πρόγραμμα e-Learning του  ΕΕΟΚΠ

Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελείται και από μεμονωμένα μαθήματα και από κύκλους μαθημάτων που περιέχουν περισσότερα του ενός μαθήματα. Ένας κύκλος μαθημάτων, μέσω της συνάφειας των μαθημάτων που περιέχει, δίνει εξειδίκευση σ’ ένα ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο (π.χ. Διοίκηση Μονάδων Υγείας), ενώ ένα μάθημα παρέχει εξειδικευμένη γνώση σ’ ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (π.χ. Οικονομικά της Υγείας).

Κύκλοι Μαθημάτων e-Learning

Τίτλος Κύκλου Μαθημάτων

Διάρκεια

1

Οικονομικά για στελέχη επιχειρήσεων

29 εβδομάδες

2

Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση

23 εβδομάδες

3

Διοικητική Οικονομική Μονάδων Υγείας

34 εβδομάδες

4

Σύγχρονη Διοικητική Οικονομική των Επιχειρήσεων

34 εβδομάδες

5

Σύγχρονα Εργαλεία Διοίκησης Επιχειρήσεων

36 εβδομάδες

6

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Διαχείριση Μονάδων Υγείας

35 εβδομάδες

Πηγή: Ιστοσελίδα ΕΕΟΚΠ

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί σ’ ένα ή περισσότερα μεμονωμένα μαθήματα ή σ’ ένα κύκλο μαθημάτων. Αν επιλέξει ένα κύκλο μαθημάτων, τότε ακολουθεί συγκεκριμένη σειρά παρακολούθησης μαθημάτων. Αν επιλέξει να εγγραφεί σε περισσότερα του ενός μεμονωμένα μαθήματα, μπορεί να τα παρακολουθεί ταυτόχρονα ή διαδοχικά.

Κάθε μάθημα χωρίζεται σε θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν σε εβδομάδες μελέτης. Για κάθε θεματική ενότητα θα υπάρχει και αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις του διδάσκοντα) που θα καλύπτει επαρκώς την ύλη που θα διδάσκεται και δεν θα απαιτείται η χρήση άλλων βοηθημάτων. Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα εξετάζεται μέσω του διαδικτύου, σε ένα πλήθος ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή σωστού λάθους. Το κάθε μάθημα προσφέρεται εκ νέου κάθε μήνα (ξεκινά την πρώτη Δευτέρα του κάθε μήνα) με εξαίρεση τον Αύγουστο όπου δεν παρέχεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Τίτλος Μαθήματος

Διάρκεια

1

Οικονομικά για στελέχη επιχειρήσεων

8 εβδομάδες

2

Αγορά συναλλάγματος και διεθνείς εμπορικές συναλλαγές

7 εβδομάδες

3

Λήψη οικονομικών αποφάσεων με τη χρήση excel

8 εβδομάδες

4

Αξιολόγηση Επενδύσεων

6 εβδομάδες

5

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

8 εβδομάδες

6

Τραπεζική Πίστη και Ρευστότητα

9 εβδομάδες

7

Εισαγωγή στις τραπεζικές σπουδές

8 εβδομάδες

8

Βασικές αρχές μακροοικονομικής

12 εβδομάδες

9

Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων

8 εβδομάδες

10

Σχεδιασμός και Οργάνωση Στατιστικής Έρευνας με έμφαση στην κατάρτιση ερωτηματολογίου και στη δειγματοληψία

8 εβδομάδες

11

Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Διαχείριση

7 εβδομάδες

12

Βιομηχανική Οργάνωση

8 εβδομάδες

13

Οικονομική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική

8 εβδομάδες

14

Οικονομικά Καινοτομίας

8 εβδομάδες

15

Οικονομικά της Υγείας

8 εβδομάδες

16

Πολιτική Υγείας

8 εβδομάδες

17

Μάναντζμεντ Υπηρεσιών Υγείας

10 εβδομάδες

18

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στον Τομέα της Υγείας

8 εβδομάδες

19

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Μονάδων Υγείας

9 εβδομάδες

20

Χρηματοοικονομική Διαχείριση Μονάδων Υγείας

8 εβδομάδες

21

Τακτικές Marketing για Αποτελεσματικές και Κερδοφόρες Πωλήσεις

8 εβδομάδες

22

Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Επενδυτικών Σχεδίων

8 εβδομάδες

23

Βασικές Αρχές Μάναντζμεντ

12 εβδομάδες

24

Διοίκηση Προσωπικού

6 εβδομάδες

25

Στρατηγικό Management Σύγχρονων Επιχειρήσεων

8 εβδομάδες

26

Διοίκηση Έργου (Project Manegement): Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου

12 εβδομάδες

27

Μάρκετιγκ και Ολική Ποιότητα

8 εβδομάδες

Πηγή: Ιστοσελίδα ΕΕΟΚΠ

Η καινοτομία του προγράμματος «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση – Οικονομία και Κοινωνία» είναι ότι η έναρξη τόσο των μεμονωμένων μαθημάτων, όσο και των κύκλων μαθημάτων γίνεται κάθε μήνα. Η επόμενη ημερομηνία έναρξης κύκλου/μεμονωμένων μαθημάτων είναι η Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010

Τίτλοι Σπουδών

Στους εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του μαθήματος ή του κύκλου μαθημάτων, αν ο βαθμός δεν είναι προακτέος, τότε στον εκπαιδευόμενο χορηγείται πιστοποιητικό απλής παρακολούθησης του μαθήματος ή του κύκλου των μαθημάτων.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν τα προσφερόμενα προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Τσιούρη Αποστόλη, υπεύθυνο της διοικητικής υποστήριξης στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας :

τηλ. 2651005924

e-mail : [email protected]

Ιστοσελίδα: http://www.elearn.econ.uoi.gr/

in.gr