Επαγγελματικός
Τίτλος Πιστοποίησης Διεθνούς Εμβέλειας στα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα από την
Ένωση Ορκωτών Ελεγκτών
της Μ.Βρετανίας Association of International Accountants

Όλη η διδασκαλία του προγράμματος, το εκπαιδευτικό
υλικό καθώς και οι εξετάσεις για την απόκτηση του Diploma in IFRSs γίνονται στην
ελληνική γλώσσα.

Σκοπός Προγράμματος

 
> Θεωρητική και πρακτική γνώση στο θέμα των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων.
> Ικανότητα εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων.
> Περιγραφή, δομή και αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων.
> Διαδικασία δημιουργίας νέων προτύπων από το IASB

Διεθνή Λογιστικα Πρότυπα

in.gr