Ερωτήσεις & Απαντήσεις σε Εξειδικευμένα
Θέματα


ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ


Κάθε πότε υποχρεούται μια επιχείρηση να υποβάλλει
προσωρινή δήλωση ΦΜΥ;

Η προσωρινή δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών υποβάλλεται κάθε
δίμηνο, εκτός από τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 500 πρόσωπα που
υποβάλλουν την αντίστοιχη δήλωση κάθε μήνα.

Ισχύει το τεκμήριο για τη δαπάνη εξόφλησης αγορών με
πιστωτικές κάρτες;

Από 1/1/2001 και μετά έχει καταργηθεί το τεκμήριο δαπάνης από
τις πιστωτικές κάρτες όταν ο υπόχρεος μέσω αυτών αγοράζει καταναλωτικά
αγαθά.

Πως γίνεται η παρακράτηση φόρου στους έμμισθους
εργαζομένους;

Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας
κατά περίπτωση, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου θα μειωθεί
κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε
ετήσια βάση. Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) του ποσού αυτού, αποτελεί το φόρο που
παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή
των συντάξεων.

Το ίδιο ποσό φόρου πρέπει να παρακρατείται και από το ποσό
που καταβάλλεται στο δικαιούχο, ως δώρο Χριστουγέννων. Το μισό του φόρου που
αναλογεί στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα, δηλαδή το ένα εικοστό όγδοο (1/28) του
ετήσιου φόρου, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται στο
δικαιούχο ως δώρο Πάσχα ή ως επίδομα αδείας.

Υπάρχει τεκμήριο αγοράς αυτοκινήτου όταν η αγορά γίνεται
από Ο.Ε.;

Τεκμήριο αγοράς περιουσιακών στοιχείων ισχύει μόνο για τα
φυσικά πρόσωπα. Δεν ισχύει για τα νομικά πρόσωπα. Οι εταίροι της Ο.Ε. υπόκεινται
μόνο στις διατάξεις περί τεκμηρίου δαπανών διαβίωσης κατά το ποσοστό συμμετοχής
του κάθε εταίρου.

Μέχρι ποιο ποσό απαλλάσσεται μισθωτός από την υποχρέωση
υποβολής φορολογικής δήλωσης;

Μισθωτός χωρίς εισοδήματα από άλλη πηγή ή υποχρέωση υποβολής
δήλωσης από άλλη αιτία απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης όταν το
εισόδημά του δεν ξεπερνά τις 3.000,00 €.

Μέχρι ποιο ποσό εκπίπτουν οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης;

Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της
φορολογίας εισοδήματος μειώνεται ως εξής:

α) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνο­λικού
ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομει­ακής περίθαλψης του
φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν
μπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

Πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε9;

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2007, έχουν:

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν εμπράγματα
δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα
οποία αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2006.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν οποιαδήποτε
μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα
έτη (2005 & 2006).

Ο υπόχρεος που στην δήλωση Ε9 έτους 2005 ή 2006 συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά
προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του
κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών,
ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος
εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού
των τέκνων ως προστατευομένων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(Κ.Φ.Ε.) ή ο θάνατος.

Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει δήλωση Ε9 τα προηγούμενα έτη και
έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31-12-2006.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2007
συνυποβάλλεταιμε τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων των
νομικών προσώπων διενεργούνται προαιρετικά;

Η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτική για
ισολογισμούς που κλείνουν οι επιχειρήσεις μετά τις 30 /12/1997.

Οι επιχειρήσεις με βιβλία Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ
προσδιορίζουν τα κέρδη τους με λογιστικό ή εξωλογιστικό τρόπο;

Οι επιχειρήσεις με βιβλία Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ προσδιορίζουν
τα κέρδη τους με εξωλογιστικό τρόπο.

in.gr