Ερωτήσεις & Απαντήσεις σε Εξειδικευμένα
Θέματα

Φ.Π.Α.

΄Κάθε πότε υποβάλλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ οι επιχειρήσεις
με Γ’ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ;

Οι επιχειρήσεις με Γ’ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ υποβάλλουν κάθε μήνα για
περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο
μήνα. Οι αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με χρεωστικό
υπόλοιπο,
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου
TAXIS net) υποβάλλονται μέχρι την εικοστή έκτη (26η) ημέρα του επόμενου
μήνα
που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η
δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου Α.Φ.Μ.. Η ίδια ημερομηνία θεωρείται ως
καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσω τραπεζών
(ΠΟΛ.1060/2006).

Οι αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με πιστωτικό ή μηδενικό
υπόλοιπο
, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXIS
net, υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που
ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση,
ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Για υποβολή στη ΔΟΥ, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται από στις 20 του μήνα για
τις συναλλαγές του προηγούμενου μήνα ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Κάθε πότε υποβάλλουν οι επιχειρήσεις με Β΄ κατηγορίας
βιβλία του ΚΒΣ περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.;

Οι επιχειρήσεις με Β’ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ υποβάλλουν περιοδική δήλωση
ΦΠΑ τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο για τις συναλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με χρεωστικό
υπόλοιπο,
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου
TAXIS net) υποβάλλονται μέχρι την εικοστή έκτη (26η) ημέρα του επόμενου
μήνα
που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η
δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου Α.Φ.Μ.. Η ίδια ημερομηνία θεωρείται ως
καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσω τραπεζών
(ΠΟΛ.1060/2006).

Οι αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με πιστωτικό ή μηδενικό
υπόλοιπο
, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXIS
net, υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που
ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση,
ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Για υποβολή στη ΔΟΥ, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται από στις 20 του μήνα για
τις συναλλαγές του προηγούμενου τριμήνου ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του
ΑΦΜ.

Πότε υποχρεούται μια επιχείρηση να υποβάλλει στατιστική
δήλωση intrastat;

Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης intrastat, έχει μια επιχείρηση
η οποία πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις ή και παραδόσεις
αγαθών), σε περίπτωση που το ύψος των συναλλαγών αυτών ξεπερνά ένα όριο, το
οποίο ονομάζεται «κατώφλι εξομοίωσης». Το όριο αυτό είναι: α) 55.000,000 ευρώ
για τις αποκτήσεις και β) 55.000,00 ευρώ για τις παραδόσεις.

Σε πόσες ημέρες υποχρεούται μια επιχείρηση που παύει την
δραστηριότητά της να υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.;

Σε περίπτωση διακοπής εργασιών μιας επιχείρησης, η
εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. υποβάλλεται:

α. μέσα σε πενήντα πέντε (55) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία διακοπής εργασιών, αν η επιχείρηση τηρούσε βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας
του Κ.Β.Σ.

β. μέσα εκατόν τριάντα (130) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία διακοπής εργασιών, αν η επιχείρηση τηρούσε βιβλία Γ’ κατηγορίας του
Κ.Β.Σ.

Τι ενέργειες θα κάνει μια επιχείρηση αν θέλει να
πραγματοποιήσει συναλλαγές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Θα πρέπει αρχικά να υποβάλλει δήλωση έναρξης πραγματοποίησης
ενδοκοινοτικών συναλλαγών, να εγγραφεί στο μητρώο VIES, καθώς και να
χρησιμοποιεί στις συναλλαγές αυτές το πρόθεμα “EL” πριν από τον ΑΦΜ. Τέλος θα
πρέπει να υποβάλει για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί, δηλώσεις Intrastat και
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

in.gr