2

Την αύξηση του αφορολόγητου ατομικού ορίου στις 400.000 ευρώ για ακίνητη περιουσία, την κατάργηση του ΕΤΑΚ και επαναφορά του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) με συντελεστές που κλιμακώνονται από 0,1% έως 1%, το οποίο θα επιβληθεί για αξία πάνω από 800.000 ευρώ, περιλαμβάνουν οι προτάσεις της κυβέρνησης για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας.

Επιτροπές μελετούν και ετοιμάζουν την αύξηση των αντικειμενικών αξιών με στόχο να προσεγγίσουν τις εμπορικές, αλλά θα χρειαστούν αρκετοί ακόμη μήνες για την εφαρμογή τους είπε ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου παρουσιάζοντας τις αλλαγές στη φορολογία και στην εισοδηματική πολιτική.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση προτείνει την αντικατάσταση του Ειδικού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ) από προοδευτικό φόρο στην ακίνητη περιουσία.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΤΑΚ καταργείται και επιβάλλεται ετήσιος φόρος κατοχής μεγάλης ακίνητης περιουσίας σε ατομικό επίπεδο με την πιο κάτω κλίμακα:

Αξία ακίνητης περιουσίας

Φορολογικός συντελεστής

Έως 400.000

0%

400.001 – 500.000

0.1%

500.001 – 600.000

0.3%

600.001 – 700.000

0.6%

700.001 – 800.000

0.9%

Άνω των 800.000

1%

Η κλίμακα αυτή εφαρμόζεται στις ισχύουσες αντικειμενικές τιμές. Εφόσον οι αντικειμενικές τιμές μεταβληθούν η κλίμακα θα αναπροσαρμόζεται. Ωστόσο ο υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι «δεν δεσμευόμαστε ότι η αναπροσαρμογή αυτή θα είναι αντίστοιχη (ισόποση) της αύξησης των αντικειμενικών αξιών».

Η ισχύουσα φορολογία μεταβίβασης ακινήτων εφαρμόζεται και κατά τη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών κατοχής και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Φορολόγηση εξωχώριων εταιριών ακινήτων (offshore)

Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης ακινήτων στην ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών από 3% σε 10% ετησίως και καταργείται κάθε εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής φόρου.

Ταυτόχρονα προσφέρεται προθεσμία για μεταβίβαση του ακινήτου σε φυσικό πρόσωπο με ευνοϊκούς όρους. Τα κτηματολογικά γραφεία ή υποθηκοφυλακεία υποχρεούνται εντός έξι μηνών να ενημερώσουν την ΓΓΠΣ για όλα τα ακίνητα αρμοδιότητάς τους που αποτελούν ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών.

Υποχρεούνται επίσης να κοινοποιούν στη ΓΓΠΣ κάθε νέα τέτοια εγγραφή ή άλλη μεταβολή στα αρχεία τους.

Παράλληλα ενεργοποιείται η Υπηρεσία Έρευνας & Ελέγχου Τιμών (ΥΠΕΕΤ) για την συλλογή πληροφοριών για τις εταιρείες που βρίσκονται εγκατεστημένες σε προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και εφαρμόζεται ενδελεχής έλεγχος εταιριών στις οποίες μέτοχος είναι εξωχώρια εταιρία.

Προσαρμογή αντικειμενικών αξιών

Αρμόδιες Επιτροπές Εκτίμησης Εμπορικών Αξιών ανά έτος εκτιμούν και δημοσιεύουν την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών κάθε ζώνης, ώστε οι τελευταίες να προσεγγίζουν τις πραγματικές εμπορικές αξίες, είπε ο υπουργός Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντίνου.

Για να αποφευχθεί η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση που ενδεχομένως προκύψει σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, πέραν της προαναφερθείσας αναπροσαρμογής των κλιμακίων για τη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας θα προσαρμοσθούν και οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Φορολόγηση της Εκκλησίας

Η ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας φορολογείται όπως και των άλλων ΝΠΔΔ κοινωφελούς σκοπού. Ομοίως φορολογούνται και τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας και των ιερών μονών.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ