Το βιβλίο Προβλήματα μαθηματικών αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για τα παιδιά της Δ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου.
Το βιβλίο Προβλήματα μαθηματικών αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για τα παιδιά της Δ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου.
Στόχος του είναι η κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα Μαθηματικά, σύμφωνα με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος.
Η εικονογράφηση του βιβλίου κάνει το περιεχόμενο ευχάριστο και ταυτόχρονα βοηθά στην κατανόηση και επίλυση των προβλημάτων από τους μαθητές της Δ’ Δημοτικού.
Ακολουθεί τις ενότητες του σχολικού βιβλίου περιέχοντας τη θεωρία –όπου είναι απαραίτητη– για την επίλυση των ασκήσεων και των προβλημάτων που παρατίθενται.
Οι εργασίες είναι αυξανόμενης δυσκολίας, έτσι ώστε ο μαθητής σταδιακά να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία για να αντιμετωπίζει πιο σύνθετα προβλήματα.
Κάθε ενότητα ανακεφαλαιώνεται με ένα επαναληπτικό μάθημα και ένα κριτήριο αξιολόγησης, ώστε να ελέγχεται ο βαθμός κατανόησής της.
Ελληνικά Γράμματα
Δασκαλέρος Χρήστος, Ζευγίτη Ευγενία, Παξινός Θρασύβουλος