ΕΝΤΥΠΟ Ε9 – Δήλωση στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2009

1. Κυριότερες μεταβολές Εντύπου Ε9

Στο έντυπο Ε9 (1η σελίδα) προστέθηκε το πεδίο για τη χρήση 2008.

Στη δεύτερη σελίδα τέθηκαν οι στήλες 4α Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα, 25 Τ.Κ Ταχυδρομικός, 26 ένδειξη ΑΠΑΑ, η οποία συμπληρώνεται με 1 ή 2 στην περίπτωση κτίσματος επί οικόπεδου εντός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού ή εκτός αντίστοιχα.

Το Έντυπο Ε9 για το έτος 2009 παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με το έντυπο Ε9 προηγούμενων ετών καθώς το ενιαίο τέλος ακινήτων θα υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στα έντυπα Ε9 των ετών 2005 έως 2008, καθώς και του εντύπου Ε9 2009. Η δήλωση είναι κοινή για τους εγγάμους και τα τέκνα που τους βαρύνουν, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, υπογράφεται από τον υπόχρεο και τη σύζυγο εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα ή από τον πληρεξούσιο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό και θα συνοδεύεται με τα αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, όταν η δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υποχρέου.

2. Υπόχρεοι υποβολής

Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2009, έχουν:

α. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2009 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα, τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2008. Αν νομικά πρόσωπα δεν υποχρεούνται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θα υποβάλουν μόνο τη δήλωση στοιχείων ακινήτων τους, μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται.

β. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2009 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη (2005, 2006, 2007, 2008).

γ. Ο υπόχρεος – φυσικό πρόσωπο που στην δήλωση Ε9 ετών 2005, 2006, 2007 και 2008 συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση. Οι μεταβολές που πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η γέννηση τέκνου εφόσον εκείνο έχει ακίνητο στην κυριότητά του, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή ο θάνατος.

Τονίζεται ότι οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση της συζύγου και των προστατευομένων τέκνων αφορούν τα πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο. Π.χ. υπόχρεος σε δήλωση αποκτά δίδυμα (αγόρι και κορίτσι) εντός του 2008. Γίνεται δωρεά στο αγόρι ενός αγροτεμαχίου. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος, στην πρώτη σελίδα του Ε9 θα αναγράψει τα στοιχεία μόνο του υιού και θα περιγράψει στο εσωτερικό του εντύπου το αγροτεμάχιο.

δ. Σε περίπτωση που προστατευόμενο μέλος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτοτελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούται το ίδιο και σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

ε. Τα νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει Ε9 προηγουμένων ετών και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων αφορά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2009, άσχετα αν αυτά εν τω μεταξύ έχουν μεταβιβαστεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

3. Από ποιον αναγράφονται τα ακίνητα

Τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους, για τις ανάγκες συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), αναγράφονται στην οικεία δήλωση από:

1. τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης,

2. τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία,

3. τον υπερθεματιστή, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις πλειστηριασμού,

4. τους κληρονόμους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:

• από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31/12/2008,

• από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31/12/2008,

• από όσους έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου (πρόταση και αποδοχή), εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι 31/12/2008,

5. το νομέα επίδικων ακινήτων,

6. τον εκ προσυμφώνου αγοραστή, εφόσον στο προσύμφωνο πώλησης υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης και δεν έχει συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008. Εξαιρούνται τα εργολαβικά προσύμφωνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή,

7. τον αγοραστή σε περίπτωση διαλυτικής αίρεσης και από τον πωλητή σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης στις περιπτώσεις σύνταξης συμβολαίων με αίρεση,

8. τον δικαιούχο διαμερίσματος – κατοικίας του Ο.Ε.Κ. κατά πλήρη κυριότητα, από την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου για χρήση.

4. Χρόνος υποβολής

Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2009 υποβάλλονται τις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για:

• τα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’),

• τις εταιρείες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του 2238/1994,

• τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 107 του Ν. 2238/1994. Όσα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2009 στις προθεσμίες που ορίζονται από την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Ν. 2238/1994,

• τα νομικά πρόσωπα τα οποία λόγω υπερδωδεκάμηνης χρήσης δεν υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) υποβάλλεται με τη λήξη του πρώτου τμήματος αυτής (δωδεκάμηνης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η μεταβολή), μέχρι τη δέκατη ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη του οικείου ημερολογιακού έτους,

• τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) υποβάλλεται με τη λήξη της εκκαθάρισης ή της διάλυσης την ίδια ημερομηνία με αυτή.

5. Τρόπος υποβολής

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2009 υποβάλλεται είτε μέσω διαδικτύου (εμπρόθεσμη αρχική δήλωση 2009), είτε χειρόγραφα στις οικείες Δ.Ο.Υ..

Α.Υποβολή του E9 μέσω internet

Για την υποβολή του εντύπου Ε9 μέσω διαδικτύου από την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr), ο φορολογούμενος πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα (με την επιφύλαξη δημοσίευσης νεότερων οδηγιών από την ΓΓΠΣ μετά την έκδοση του παρόντος):

1) Εισαγωγή κωδικών πρόσβασης στο σύστημα

Η εισαγωγή κωδικών γίνεται μέσω μιας φόρμας όπου ο χρήστης συμπληρώνει το ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ (USERNAME) και τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (PASSWORD).

2) Κεντρική σελίδα Εφαρμογής

Μέσα από την κεντρική σελίδα της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να κάνει τις παρακάτω ενέργειες :

• Να μεταβεί στην σελίδα υποβληθεισών δηλώσεων

• Να μεταβεί στην σελίδα υποβολής νέας δήλωσης

3) Σελίδα υποβληθεισών δηλώσεων

Στην σελίδα αυτή περιέχεται πίνακας με τις δηλώσεις Ε9 που έχει υποβάλει (μέσω αρχείου xml) ο χρήστης, από το 2005. Κάθε σειρά του πίνακα αντιστοιχεί σε ένα έτος για το οποίο έχει γίνει υποβολή. Ο χρήστης μπορεί να κάνει τις εξής ενέργειες:

• Να δει το περιεχόμενο της δήλωσης που έχει υποβάλει, πατώντας τους συνδέσμους Γενικά Στοιχεία και Πίνακες 1 και 2.

• Να διαγράψει τη δήλωσή του με την επιλογή του ΔΙΑΓΡΑΦΗ στην σειρά του πίνακα με την δήλωση του τρέχοντος έτους.

• Να πάρει αποδεικτικό υποβολής. Η επιλογή (σύνδεσμος) για παραλαβή αποδεικτικού είναι διαθέσιμη μόνο μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης.

4) Υποβολή αρχείου.

• Επιλέγοντας Υποβολή Νέας Δήλωσης Ε9 στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής, εμφανίζεται η φόρμα αποστολής αρχείου από την οποία ο χρήστης μπορεί να υποβάλει το αρχείο της δήλωσης.

• Μετά την επιλογή του αρχείου ακολουθεί η αποστολή του με το πάτημα του κουμπιού Υποβολή Αρχείου. Με την υποβολή, το αρχείο ελέγχεται από τον server της ΓΓΠΣ.. Εάν προκύψουν σφάλματα, δηλαδή εάν το αρχείο δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ΓΓΠΣ, επιστρέφεται μια λίστα με τα λάθη που διαπιστώθηκαν στο αρχείο. Εάν δεν προκύψουν σφάλματα κατά τον έλεγχο, επιστρέφεται σελίδα που πληροφορεί για την επιτυχή υποβολή της δήλωσης.

Μέχρι να οριστικοποιηθεί η δήλωση, αυτή φυλάσσεται στο σύστημα και ο υπόχρεος μπορεί ανά πάσα στιγμή (μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Ε9) να υποβάλει νέα δήλωση η οποία θα αντικαταστήσει την παλιά.

Β. Υποβολή Ε9 σε Δ.Ο.Υ.

Η δήλωση υποβάλλεται στο τμήμα φορολογίας εισοδήματος σε δύο αντίτυπα, σε έντυπα που παρέχονται δωρεάν από το Δημόσιο, υπογράφονται από τον υπόχρεο και τη σύζυγο, εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ή από τον πληρεξούσιο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για αυτό και δεν συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, παρά μόνο από τα αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, όταν η δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του υποχρέου.

Στις περιπτώσεις που η δήλωση στοιχείων ακινήτων καταλαμβάνει περισσότερα του ενός έντυπα, η αρίθμηση πρέπει να είναι συνεχής και κατ’ απόλυτη αριθμητική σειρά ανά πίνακα. Σε κάθε επόμενο έντυπο θα αναγράφονται στην πρώτη σελίδα μόνο τα στοιχεία του υποχρέου σε δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Υποβολή Ε9 σε προεκτυπωμένο έντυπο

Η δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού είναι δυνατό να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) οι διαστάσεις του να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11Χ13 1/2 in. (280 χιλ. Χ 353 χιλ.), εφόσον εμπεριέχονται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του εντύπου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσης.

β) Το χρώμα του εντύπου να είναι αυτό που προβλέπεται για το οικείο έτος.

γ) Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται να είναι ευανάγνωστη – έντονη, τα γράμματα και οι αριθμοί να μην εφάπτονται μεταξύ τους.

δ) Οι καταχωρήσεις να μην εφάπτονται ή να καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου.

ε) Δεν επιτρέπεται η χρήση ομοιωματικών κατά τη συμπλήρωση των πινάκων 1 και 2 του εντύπου.

στ) Δεδομένου ότι το μηχανογραφικό έντυπο είναι συνεχές, κατά την υποβολή του στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει:

αα) σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων σε

μηχανογραφικό έντυπο και στο επάνω αριστερό τμήμα της να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου.

ββ) οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου εντύπου να είναι συρραμμένες σταθερά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενότητα του εντύπου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Νικόλαος Π. Παπαγιάννης / Οικονομολόγος