Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας (άρθρο 26 N. 2873/2000, Υπ. Οικ. 1113309/1303/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ. 1300/13-12-2000).

– Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, επιβάλλεται τέλος άδειας οχήματος, ως εξής:

Α. Ιδιωτικής χρήσης.

α) Μοτοσικλέτες

9 ΕΥΡΩ

β) Λοιπά οχήματα

75 »

Β. Δημόσιας χρήσης.

α) Μοτοσικλέτες

30 ΕΥΡΩ

β) Λοιπά οχήματα

100 »

Επίσης το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται και για την περίπτωση αντικατάστασης ή ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας οχήματος.

2. Μεταβίβαση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (άρθρο 27 N. 2873/2000, Υπ. Οικ. 1113309/1303/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1300/13-12-2000 και άρθρο 57 (παρ. 2) N. 3283/2004).

2.1.Από επαχθή αιτία.

Για μεταβίβαση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από επαχθή αιτία (πώληση) επιβάλλεται τέλος μεταβίβασης οχήματος, σύμφωνα με τις πιο κάτω διακρίσεις:

α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

Κατηγορία

Κινητήρας σε κυβ. εκατ.

Τέλος μεταβίβασης

Α

έως – 400

30 ΕΥΡΩ

Β

401 – 800

45 »

Γ

801 – 1300

60 »

Δ

1301 – 1600

90 »

Ε

1601 – 1900

120 »

ΣΤ

1901 – 2500

145 »

Ζ

2501 και άνω

205 »

β) Φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα:

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

Τέλος μεταβίβασης

Α

έως 3.500

30 ΕΥΡΩ

Β

3.501 – 10.000

45 »

Γ

10.001 – 20.000

75 »

Δ

20.001 – 30.000

120 »

Ε

30.001 – 40.000

145 »

ΣΤ

40.001 και άνω

175 »

γ) Λεωφορεία Ι.Χ. αυτοκίνητα:

Κατηγορία

Θέσεις καθήμενων

Τέλος μεταβίβασης

Α

έως 33

75 ΕΥΡΩ

Β

34 – 50

105 »

Γ

51 και άνω

135 »

δ) Επιβατικά Δ.Χ. αυτοκίνητα (με ή χωρίς μετρητή) μαζί με την άδεια κυκλοφορίας 190 ΕΥΡΩ.

ε) Φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

Τέλος μεταβίβασης

Α

μέχρι 3.500

75 ΕΥΡΩ

Β

3.501 – 10.000

160 »

Γ

10.001 – 20.000

235 »

Δ

20.001 – 30.000

350 »

Ε

30.001 – 40.000

455 »

ΣΤ

40.001 και άνω

560 »

στ) Λεωφορεία Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:

Κατηγορία

Θέσεις καθήμενων και ορθίων

Τέλος μεταβίβασης

Α

έως 50

350 ΕΥΡΩ

Β

51 και άνω

530 »

– Το πιο πάνω τέλος δεν προσαυξάνεται με εισφορά ΟΓΑ, γιατί δεν είναι τέλος χαρτοσήμου.

– Όταν μεταβιβάζεται ποσοστό αυτοκινήτου το τέλος επιμερίζεται αναλόγως.

– Στο ανωτέρω τέλος δεν υπόκεινται οι μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στις μεταβιβάσεις αυτές δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών.

Το τέλος αυτό καταβάλλεται πριν τη μεταβίβαση.

ζ) Για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία μοτοποδηλάτου με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 50 κ.ε. επιβάλλεται τέλος 15 ΕΥΡΩ, χωρίς προσαύξηση με εισφορά ΟΓΑ, ανεξάρτητα από την αξία του μοτοποδηλάτου. Επίσης δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου.

– Στο πιο πάνω τέλος δεν υπόκεινται οι μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του Φ.Π.Α.

– Το πιο πάνω τέλος επιμερίζεται αναλόγως όταν μεταβιβάζεται ποσοστό.

Το τέλος καταβάλλεται πριν τη μεταβίβαση.

2.2. Από χαριστική αιτία.

Για τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία (δωρεά – γονική παροχή) δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου επιβάλλεται εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3% στη συνολική αξία.

Η εισφορά αυτή δεν επιβάλλεται στη μεταβίβαση από χαριστική αιτία άλλων αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων.

2.3. Αρμόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

Από 1.4.2004, το τέλος αδείας οχήματος και το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος εισπράττονται υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 27, Ν. 3220/2004).

3. Τέλη κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος (άρθρο 36 N.2093/92 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 N. 2873/00, το άρθρο 20 N.2948/01, το άρθρο 19 N. 2992/02, το άρθρο 12 N. 3052/02 και το αρ. 57 N.3283/2004.

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Α. Αυτοκίνητα Οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης.

α) Τα τέλη κυκλοφορίας των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τροχόσπιτων διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία

Κινητήρας σε κυβ. εκατ.

Τέλη κυκλοφορίας

Α΄

έως 300

18 ευρώ

Β΄

301 – 785

46 ευρώ

Γ΄

786 – 1.357

112 ευρώ

Δ΄

1.358 – 1.928

202 ευρώ

Ε΄

1.929 – 2.357

446 ευρώ

ΣΤ΄

2.358 και άνω

580 ευρώ

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) :112 ευρώ.

Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα με βάση τον α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

Τα ανωτέρω τέλη κυκλοφορίας είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που κυκλοφόρησαν εντός του έτους. Τα οχήματα αυτά θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν για ολόκληρο το έτος εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α΄) για ολόκληρο το έτος.

β) Τα τέλη κυκλοφορίας των Ι.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

Τέλη κυκλοφορίας

Α΄

έως 1.500

61 ευρώ

Β΄

1.501 – 3.500

88 ευρώ

Γ΄

3.501 – 10.000

246 ευρώ

Δ΄

10.001 – 20.000

492 ευρώ

Ε΄

20.001 – 30.000

774 ευρώ

ΣΤ΄

30.001 – 40.000

1091 ευρώ

Ζ΄

40.001 και άνω

1232 ευρώ

Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 246 ευρώ.

γ) Λεωφορεία

Κατηγορία

Θέσεις καθημένων

Τέλη κυκλοφορίας

Α΄

έως 33

175 ευρώ

Β΄

34 – 50

334 ευρώ

Γ΄

51 και άνω

422 ευρώ

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες : 439ευρώ

Β. Αυτοκίνητα Οχήματα Δημόσιας Χρήσης

α. Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) : 236 ευρώ

β. Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

Τέλη κυκλοφορίας

Α΄

έως 3.500

106 ευρώ

Β΄

3.501 – 10.000

158 ευρώ

Γ΄

10.001 – 19.000

281 ευρώ

Δ΄

19.001 – 26.000

408 ευρώ

Ε΄

26.001 – 33.000

540 ευρώ

ΣΤ΄

33.001 – 40.000

768 ευρώ

Ζ΄

40.001 και άνω

1200 ευρώ

γ. Λεωφορεία

Κατηγορία

Θέσεις καθημένων και ορθίων

Τέλη κυκλοφορίας

Ι. Αστικά Α΄

έως 50

175 ευρώ

51 και άνω

317 ευρώ

ΙΙ. Υπεραστικά Α΄

έως 50

175 ευρώ

Β΄

51 και άνω

246 ευρώ

Θέσεις καθημένων

ΙΙΙ. Τουριστικά

έως 40

352 ευρώ

41 και άνω

492 ευρώ

δ. Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες : 246 ευρώ.

Γ. Για τα οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας γιατί έχει χορηγηθεί απαλλαγή : 3 ευρώ.

Δ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 22ευρώ.

Ε. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων: 2,30ευρώ την ημέρα.

Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων (Φ.Ι.Χ., Ελκυστήρες, Λ.Ι.Χ., Ε.Δ.Χ. με ή χωρίς μετρητή, Φ.Δ.Χ., Ελκυστήρες, Λ.Δ.Χ., αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες) περιορίζονται κατά 50% εφόσον αυτά δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο, θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο ή θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο.

ΣΤ. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων:

α) για μοτοσικλέτες 23 ευρώ

β) για λοιπά οχήματα 114 ευρώ

Ζ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων μοτοποδηλάτων των οποίων η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνομική Αρχή , ορίζονται σε 8,80 ευρώ.

3.1. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες.

3.2. Αναπηρικά αυτοκίνητα.

Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόμενο του θανάτου του κληρονομουμένου ημερολογιακό έτος.

4. Εμπρόθεσμη προθεσμία προμήθειας του ειδ. σήματος τελών κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του Ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α/24-9-2002) η προθεσμία προμήθειας των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών είναι εμπρόθεσμη εφόσον γίνει από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, του προηγούμενου έτους για το οποίο εκδίδεται το ειδικό σήμα.

5. Πρόσωπα που διαθέτουν τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας.

α) Για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα:

– Οι Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όπου ανατίθεται κατ΄ έτος η διάθεση, με σχετική υπουργική απόφαση, με βάση τους όρους της απόφασης αυτής.

– Οι Δ.Ο.Υ. για ορισμένες περιπτώσεις που παρουσιάζουν προβλήματα και για όλες τις περιπτώσεις της εκπρόθεσμης προμήθειας καθώς και για τα αυτοκίνητα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία.

β) Για τα Δ.Χ. αυτοκίνητα:

Σε κάθε περίπτωση οι Δ.Ο.Υ.

6. ΄Εκδοση Προσωρινής ΄Αδειας.

Αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της προσωρινής άδειας και την έκδοση πινακίδας «Μ» είναι η Δ.Ο.Υ. (από 1-3-2004, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1109354/1188/Τ&Ε.Φ./ΠΟΛ. 1132/3-12-2003).

Η προσωρινή άδεια χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται κατωτέρω και μόνο για δύο (2) ημέρες το μήνα, με την καταβολή 2,30ευρώ την ημέρα:

α) Για τα ανάριθμα αυτοκίνητα μόνο για τη μεταφορά τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισμού στον τόπο ταξινόμησης, ή για έλεγχο από το Κ.Τ.Ε.Ο. ή σε ειδικά συνεργεία για μετατροπή, προσθήκη αμαξωμάτων ή άλλων τεχνικών στοιχείων.

β) Για τα ενάριθμα αυτοκίνητα που βρίσκονται σε ακινησία μόνο για δοκιμή, επισκευή ή πώληση αυτών.

7. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη θέση σε ακινησία αυτοκινήτων οχημάτων.

7.1. Αναφορικά με τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας:

– Δήλωση ακινησίας.

– Τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας).

– Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι η ακινητοποίηση του οχήματος γίνεται σε κλειστό ιδιωτικό χώρο καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού.

7.2. Αναφορικά με τα Επαγγελματικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης οι ακινησίες αυτών γίνονται στις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που θα υποβληθούν τα στοιχεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , θα πρέπει να διαβιβασθούν στις ανωτέρω Υπηρεσίες.

7.3. Αναγκαστικές ακινησίες.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

α) Ανωτέρα βία: (Καταστροφή, πυρκαγιά κ.λ.π.).

Αποδεικτικό καταστροφής.

β) Κλοπή:

Βεβαίωση Αστυνομίας ότι έχει καταγγελθεί η κλοπή και ότι σχηματίστηκε η αριθ.: …………. δικογραφία και απεστάλη στον Εισαγγελέα.

γ) Υπεξαίρεση, Κατάσχεση κ.λ.π.

Καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου.

δ) Κυκλοφορία στο εξωτερικό.

Βεβαίωση των αρχών του κράτους κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, με επίσημη μετάφραση από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

8. Άρση ακινησίας (ΕΙΧ, μοτοσικλετών).

Ο κάτοχος του οχήματος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

– Καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας, με την προμήθεια του ειδικού σήματος, καθόσον δεν αίρεται η ακινησία εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.

Στην περίπτωση που η ακινησία έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους, κατά το οποίο πραγματοποιείται η άρση, και το όχημα παρέμεινε σε ακινησία για όλο το έτος, το ειδικό σήμα χορηγείται χωρίς πρόστιμο.

9. Οριστική διαγραφή.

Η οριστική διαγραφή των οχημάτων, στις περιοχές της χώρας όπου έχει αρχίσει η εφαρμογή του Π.Δ. 116/2004, γίνεται με την παράδοση αυτών στις αδειοδοτημένες από την Ε.Δ.Ο.Ε.(ΤΗΛ 2106899039 ή www.edoe.gr) εγκαταστάσεις ανακύκλωσης οχημάτων, προκειμένου να εκδοθούν τα πιστοποιητικά καταστροφής και να ολοκληρωθεί η διαγραφή τους.

Στις λοιπές περιοχές της χώρας, αρμόδιες για την οριστική διαγραφή των οχημάτων είναι οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

1. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, αντίγραφα κ.τ.λ.

Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά καθώς και τα αντίγραφα και αποσπάσματα εγγράφων, τόσο αυτά που εκδίδονται από την υπηρεσία όσο και αυτά που προσκομίζονται σ΄ αυτή δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου. Επίσης δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου η κύρωση του γνησίου της υπογραφής.

2. Μισθώματα ακινήτων.

Τα μισθώματα των ακινήτων υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, που μαζί με την εισφορά υπέρ ΟΓΑ ανέρχεται σε ποσοστό 3,6%. Το τέλος αυτό οφείλεται σε κάθε περίπτωση ακόμα κι αν ο ιδιοκτήτης είναι κάτοικος εξωτερικού. Το θέμα του βάρους του ανωτέρου τέλους είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων (ιδιοκτήτη και ενοικιαστή). Εάν δεν υπάρχει συμφωνία το τέλος βαρύνει τον ιδιοκτήτη και ενοικιαστή εξ ημισείας. Όταν ο ένας απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, αυτά βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον αντισυμβαλλόμενο.

Τα τέλη χαρτοσήμου συμβεβαιώνονται και συνεισπράττονται μαζί με το φόρο εισοδήματος, που αναλογεί στο εισόδημα από οικοδομές, σύμφωνα με την ακολουθούμενη για το φόρο αυτό διαδικασία.

Εξαιρετικά, από 1-1-2007 έως 31-12-2007, στα μισθώματα των κατοικιών γενικά και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3522/2006 το τέλος χαρτοσήμου από 3,6% (με την εισφορά υπέρ ΟΓΑ) μειώνεται στο 1,8% (με την εισφορά υπέρ ΟΓΑ) και από 1/1/2008 αυτό καταργείται. Στα μισθώματα των επαγγελματικών χώρων, γραφείων, γηπέδων, αποθηκών κ.λ.π. το τέλος χαρτοσήμου δεν αλλάζει, παραμένει δηλ στο 3,6% ( με την εισφορά υπέρ ΟΓΑ).

3. Εργολαβικές συμβάσεις.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3427/2005 που ισχύει από 1/1/2006 (ΦΕΚ Α 312/27-12-2005), τα εργολαβικά προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής ποσοστών οικοπέδου που η άδεια οικοδομής εκδίδεται μετά την 1/1/2006, ανήκουν στο πεδίο του Φ.Π.Α.

Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α276/22-12-2006) διευκρινίζεται ότι για τα παραπάνω εργολαβικά, όταν αυτά καταρτίζονται μετά την 1/1/2006 αλλά η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή, δηλαδή μέχρι 31-12-2005, εξακολουθούν να υπάγονται στα τέλη χαρτοσήμου.

Όσα από τα παραπάνω εργολαβικά έγιναν μέχρι 31/12/2005 και πλήρωσαν χαρτόσημο, η δε άδεια οικοδομής εκδίδεται μετά την 1/1/2006 άρα θα υπαχθούν στο Φ.Π.Α., τότε σ΄ αυτήν την περίπτωση, το τέλος χαρτοσήμου, θα επιστραφεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλ. μέχρι 22/3/2007.

4. Κατάργηση τελών χαρτοσήμου.

Α. Καταργήθηκαν από 1-1-2002 τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονταν στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αποδοχών από μίσθωση εργασίας για απασχόληση με οποιαδήποτε μορφή και οπωσδήποτε αμειβόμενη, περιλαμβανομένων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων ή εξόδων κίνησης,

β) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αμοιβών για απασχόληση με οποιαδήποτε νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης ως προς τους όρους απασχόλησης ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη, περιλαμβανομένων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων ή εξόδων κίνησης,

γ) στις εξοφλήσεις κάθε είδους συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών ή βοηθημάτων που καταβάλλονται στους δικαιούχους από τον οικείο φορέα ή ασφαλιστικό οργανισμό,

δ) στις εξοφλήσεις αποζημιώσεων από εργατικό ατύχημα ή λόγω λύσης της σχέσης εργασίας,

ε) στις συναλλαγματικές και στα γραμμάτια σε διαταγή και στους τόκους που απορρέουν από αυτές,

στ) στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή μεταβολής εργασιών.

Β. Καταργήθηκε η αξία της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Η δήλωση αυτή συντάσσεται πλέον σε απλό χαρτί στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 (ΦΕΚ 1276Β/1-10-2002). Τα έντυπα της υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις δημόσιες αρχές, για θέματα αρμοδιότητάς τους (παρ. 1 και 2). Επίσης τα ανωτέρω έντυπα μπορεί να διατίθενται στους ενδιαφερόμενους και μέσω διαδικτύου (παρ. 9).

Γ. Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) καταργήθηκε από 1-1-2003 το τέλος χαρτοσήμου που επιβαλλόταν στις αποδείξεις πληρωμής αποζημιώσεων που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες για ασφαλίσεις κάθε φύσης, καθώς και στους συμβιβασμούς που αφορούν στις αποζημιώσεις αυτές.

Δ. Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου επί των συμβάσεων δανείου.

α) Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 20 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ Α 31/9-2-2004) καταργήθηκε από 6 Φεβρουαρίου 2004 το τέλος χαρτοσήμου που επιβαλλόταν για τις συμβάσεις δανείων που χορηγεί ο Ο.Ε.Κ. στους δικαιούχους του και στους τόκους που απορρέουν από αυτά.

β) Mε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ Α132/28-6-2006) καταργείται το τέλος χαρτοσήμου στα δάνεια που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στους τόκους και στα παρεπόμενα σύμφωνα αυτών. Η κατάργηση ισχύει από 28-6-2006, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

Ε. Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου επί των καθαρών κερδών των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α253/14-12-2004) καταργείται από 1/1/2005 το τέλος χαρτοσήμου 1% που επιβαλλόταν στα καθαρά κέρδη των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, των κερδοσκοπικών συνεταιρισμών, των κοινοπραξιών, των αστικών εταιριών και κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση και αφορούν διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από 1-1-2005 και μετά.