Ενημερωτικό εγχειρίδιο για τις προθεσμίες και άλλες βασικές πληροφορίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας οικονομικού έτους 2006, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

1. Αν είσθε παλαιός φορολογούμενος και διαθέτετε ήδη Α.Φ.Μ., τότε σιγουρευτείτε ότι έχετε μόνο ΕΝΑ Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Αν για οποιαδήποτε λόγο διαπιστώσετε ότι διαθέτετε δύο ή και περισσότερους Α.Φ.Μ., τότε πρέπει να το δηλώσετε στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ για να γίνει η απενεργοποίηση των πέραν του ενός Α.Φ.Μ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάθε πρόσωπο ( φυσικό, νομικό ή ένωση προσώπων) πρέπει να έχει ΕΝΑ μόνο Α.Φ.Μ.


2. Αν είσθε ΝΕΟΣ φορολογούμενος και δεν έχετε Α.Φ.Μ. τότε, πριν από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να πάτε στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο, να συμπληρώσετε το έντυπο Μ1 Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ./ Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων και να πάρετε Α.Φ.Μ τον οποίο και υποχρεούστε να αναγράψετε στη φορολογική σας δήλωση.

τότε, πριν από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να πάτε στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο, να συμπληρώσετε το έντυπο Μ1 Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ./ Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων και να πάρετε Α.Φ.Μ τον οποίο και υποχρεούστε να αναγράψετε στη φορολογική σας δήλωση.

3. Αν έχετε μεταβολές που αφορούν τα ατομικά σας στοιχεία όπως:
• Αλλαγή επωνύμου
• Αλλαγή ταυτότητας / διαβατηρίου
• Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας
• Αλλαγή οικογενειακής κατάστασης ( γάμος / διάσταση /διαζύγιο/ χηρεία) κ.λ.π.
• Αλλαγή επωνυμίας
• Ίδρυση / κατάργηση υποκαταστημάτων κ.λ.π.

Τότε
Σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τη σχετική μεταβολή στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. σας.


ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΠΟΙΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;
Φέτος δε θα υποβάλουν φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας, που απόκτησαν ετήσιο εισόδημα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις μέχρι 6.000 ευρώ.
Κατ΄ εξαίρεση οι παραπάνω φορολογούμενοι θα υποβάλουν φορολογική δήλωση, εάν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν το έντυπο Ε9.


ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ;

Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου 2006.
• Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι ναυτικοί μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:
α) Μέχρι τις 3 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 5 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 9 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 11 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 15 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 17 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 19 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 23 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 25 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 29 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 31 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

• Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
• Αν δηλώνονται εισοδήματα από κατηγορίες που λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, η κατάθεση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι τη μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω Διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.


ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

• Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογουμένου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.
• Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου.
• Όσοι μπορούν, είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.


ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
Η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία του μισθωτού ή του συνταξιούχου.


ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ;
• Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδρομικά.
• Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που δηλώνουν και εισοδήματα από ακίνητα πρέπει να συμπληρώσουν και το έντυπο Ε2.
• Το έντυπο Ε9 θα το συνυποβάλουν μαζί με το έντυπο Ε1, όλοι όσοι την 1η Ιανουαρίου 2006 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2005 όσοι την 1η Ιανουαρίου 2006 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο Ε9 έτους 2005, και όσοι έχουν μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση όπως έχει δηλωθεί στο Ε9 του έτους 2005. Οι μεταβολές που πρέπει να δηλωθούν είναι η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών ή ο θάνατος.
• Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη Δ.Ο.Υ.


ΔΑΠΑΝΕΣ
• Οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται, ή που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ένα ποσοστό αυτών περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).
• Για να υπολογισθούν αυτές οι δαπάνες πρέπει να υποβληθούν για κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο φυλλάδιο των οδηγιών.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται με τη δήλωση ή απευθυνθείτε στις ΔΟΥ στις οποίες λειτουργούν ειδικά τμήματα πληροφόρησης των πολιτών.
• Καταθέστε ή ταχυδρομείστε εγκαίρως τη δήλωσή σας και μην την αφήνετε για την τελευταία στιγμή.

ΑΓΡΟΤΕΣ
ΠΟΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;
• Υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση είναι όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και το 2005 το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα ήταν πάνω από 3000 ευρώ.
• Όσοι αγρότες πήραν μέσα στο 2005 επιδοτήσεις για προϊόντα φυτικής παραγωγής πάνω από 1500 ευρώ ή για προϊόντα ζωικής παραγωγής πάνω από 2250 ευρώ.
• Όσοι εισέπραξαν επιστρεφόμενο φόρο Προστιθέμενης Αξίας μέσα στο 2005 από 881 ευρώ και πάνω.
• Όσοι πήραν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5900 ευρώ ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού τους στην τράπεζα από καλλιεργητικά δάνεια την 31η Δεκεμβρίου 2005 ήταν πάνω από 5900 ευρώ.
• Όσοι είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γης και την καλλιεργούν με μορφή θερμοκηπίων σε έκταση από δύο στρέμματα και πάνω.
• Όσοι αποκτούν και γεωργικό εισόδημα χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
• Για το οικον. έτος 2006 θα υποβάλουν φορολογική δήλωση και οι αγρότες που δεν έχουν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, αλλά υποχρεούνται στην υποβολή του εντύπου Ε9.

• Υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση είναι όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και το 2005 το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα ήταν πάνω από 3000 ευρώ.• Όσοι αγρότες πήραν μέσα στο 2005 επιδοτήσεις για προϊόντα φυτικής παραγωγής πάνω από 1500 ευρώ ή για προϊόντα ζωικής παραγωγής πάνω από 2250 ευρώ.• Όσοι εισέπραξαν επιστρεφόμενο φόρο Προστιθέμενης Αξίας μέσα στο 2005 από 881 ευρώ και πάνω.• Όσοι πήραν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5900 ευρώ ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού τους στην τράπεζα από καλλιεργητικά δάνεια την 31η Δεκεμβρίου 2005 ήταν πάνω από 5900 ευρώ.• Όσοι είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γης και την καλλιεργούν με μορφή θερμοκηπίων σε έκταση από δύο στρέμματα και πάνω.• Όσοι αποκτούν και γεωργικό εισόδημα χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.• Για το οικον. έτος 2006 θα υποβάλουν φορολογική δήλωση και οι αγρότες που δεν έχουν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, αλλά υποχρεούνται στην υποβολή του εντύπου Ε9.


ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου 2006.
Όσοι δηλώνουν γεωργικό εισόδημα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:
α) Μέχρι τις 3 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 4 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 5 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 6 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 7 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 10 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 11 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 12 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 13 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 14 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 17 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.

• Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
• Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω Διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.


ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
• Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογούμενου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.
• Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου.
• Όσοι μπορούν, είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.


ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ;

• Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδρομικά.
• Όσοι έχουν εισόδημα από ακίνητα πρέπει να συμπληρώσουν και το έντυπο Ε2.
• Το έντυπο Ε9 θα το συνυποβάλουν μαζί με το έντυπο Ε1, όλοι όσοι την 1η Ιανουαρίου 2006 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2005, όσοι την 1η Ιανουαρίου 2006 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο Ε9 έτους 2005 και όσοι έχουν μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση όπως έχει δηλωθεί στο Ε9 του έτους 2005. Οι μεταβολές που πρέπει να δηλωθούν είναι η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προσταυτευομένων μελών, ή ο θάνατος.
• Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη Δ.Ο.Υ.


ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ;
• Το καθαρό γεωργικό εισόδημα για όσους δεν τηρούν βιβλία ή για όσους τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο.
• Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών καταρτίζονται κάθε χρόνο πίνακες με το καθαρό εισόδημα για κάθε περίπτωση γεωργικής δραστηριότητας.
• Οι πίνακες εκτός από τις Δ.Ο.Υ. μπορούν να αναζητηθούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους.


ΔΑΠΑΝΕΣ

• Οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται ή που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ένα ποσοστό αυτών περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).
• Για να υπολογισθούν αυτές οι δαπάνες πρέπει να υποβληθούν για κάθε μία περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο φυλλάδιο των οδηγιών.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται με τη δήλωση ή απευθυνθείτε στις Δ.Ο.Υ, στις οποίες λειτουργούν ειδικά τμήματα πληροφόρησης των πολιτών.
• Καταθέστε ή ταχυδρομείστε εγκαίρως τη δήλωσή σας και μην την αφήνετε για την τελευταία στιγμή.

Τι εκπτώσεις γίνονται στο γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο.
• Από το γεωργικό εισόδημα που προσδιορίζεται με αντικειμενικό τρόπο αφαιρούνται τα πιο κάτω ποσά:
– Το ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται για εκμίσθωση γεωργικής γης.
– Το 25% της δαπάνης για αγορά καινούργιου πάγιου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργική εκμετάλλευση. Ειδικά για αυτούς που στην αρχή του 2005 ήταν νέοι αγρότες (ηλικίας μέχρι 40 ετών), το αφαιρούμενο ποσό ανέρχεται σε 50% αντί 25%.


Ποιες απαλλαγές υπάρχουν για τους αγρότες;
Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έχουν απαλλασσόμενο ποσό 1.500 ευρώ από το καθαρό γεωργικό εισόδημα. Το ποσό αυτό γίνεται 3.000 ευρώ για τους αγρότες που παίρνουν εξισωτικές αποζημιώσεις.
Ειδικά για αυτούς που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες τα απαλλασσόμενα γίνονται 2.250 ευρώ και 4.500 ευρώ αντίστοιχα για τα πρώτα πέντε συνεχή χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους ή 1.875 ευρώ και 3.750 ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια.


Πότε και πώς μπορεί να μειωθεί το γεωργικό εισόδημα που προκύπτει με αντικειμενικό τρόπο;
Αν ο αγρότης μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος προσκομίσει στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανώτερη βία δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι χαμηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται με τον αντικειμενικό τρόπο, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει δικαίωμα να μειώσει το ποσό που προκύπτει με τον αντικειμενικό τρόπο ή να μην το λάβει υπόψη του.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΠΟΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;
Υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζημιές από την άσκηση του επαγγέλματός τους.


ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου 2006.
Όσοι ασκούν ατομικά ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας ή δεν τηρούν βιβλία αν και έχουν υποχρέωση, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:
α) Μέχρι την 1η Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 2 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 3 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 7 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 8 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 9 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 10 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 13 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 14 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50
ια) Μέχρι τις 16 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.

Όσοι ασκούν ατομικά ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2005 μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:
α) Μέχρι τις 3 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 4 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 5 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
ε) Μέχρι τις 7 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 10 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 11 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 12 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 13 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 14 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50
ια) Μέχρι τις 17 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
Αν δηλώνονται εισοδήματα από κατηγορίες που λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, η κατάθεση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι τη μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.


ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
• Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογουμένου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.
• Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
• Όσοι μπορούν είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.


ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
• Αν ο φορολογούμενος ασκεί ατομικά ελευθέριο επάγγελμα η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της επαγγελματικής του εγκατάστασης.


ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ;
• Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδρομικά.
• Όσοι δηλώνουν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα πρέπει να υποβάλουν και το έντυπο Ε3.
• Όσοι έχουν εισόδημα από ακίνητα πρέπει να συμπληρώνουν και το έντυπο Ε2.
• Το έντυπο Ε9 θα το συνυποβάλουν μαζί με το έντυπο Ε1, όλοι όσοι την 1η Ιανουαρίου 2006 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2005, όσοι την 1η Ιανουαρίου 2006 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο Ε9 έτους 2005, και όσοι έχουν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση όπως έχει δηλωθεί στο Ε9 του έτους 2005. Οι μεταβολές που πρέπει να δηλωθούν είναι η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προσταυτευομένων μελών, ή ο θάνατος.
• Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη Δ.Ο.Υ.


ΔΑΠΑΝΕΣ
• Οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται ή που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ένα ποσοστό αυτών περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).
• Για να υπολογισθούν αυτές οι δαπάνες πρέπει να υποβληθούν για κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο φυλλάδιο των οδηγιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται με τη δήλωση ή απευθυνθείτε στις Δ.Ο.Υ. στις οποίες λειτουργούν ειδικά τμήματα πληροφόρησης των πολιτών.
• Καταθέστε ή ταχυδρομείστε εγκαίρως τη δήλωσή σας και μην την αφήνετε για την τελευταία στιγμή.


ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

YΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση είναι όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση και όσοι συμμετέχουν σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, κοινωνία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή αστική εταιρεία, κερδοσκοπική ή μη.


ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου 2006.
• Όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας, καθώς και όσοι έχουν εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2005, μπορούν να υποβάλουν δήλωση από την 1η Μαρτίου 2006 έως και 16 Μαρτίου 2006 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους με αρχή για το ψηφίο 1 την 1η Μαρτίου 2006.
• Όσοι δηλώνουν εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους από 2 Μαΐου του 2006 έως και 16 Μαΐου του 2006 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους με αρχή για το ψηφίο 1 τις 2 Μαΐου του 2006 (σελίδα 7 του φυλλαδίου οδηγιών).
• Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
• Αν δηλώνονται εισοδήματα από κατηγορίες που λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες η κατάθεση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι τη μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.


ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
• Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογούμενου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.
• Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
• Όσοι μπορούν είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.


ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;
• Αν ο φορολογούμενος ασκεί ατομική επιχείρηση, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.
• Όσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες, ΕΠΕ, κοινωνίες, κοινοπραξίες κτλ. θα υποβάλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους και όχι στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, κοινωνίας, κοινοπραξίας κτλ.


ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ;
• Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά στο φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται ταχυδρομικά.
• Όσοι δηλώνουν εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση πρέπει να υποβάλουν και το έντυπο Ε3.
• Όσοι κατέχουν μηχανήματα έργων πρέπει να συμπληρώσουν και το έντυπο Ε16.
• Όσοι έχουν εισόδημα από ακίνητα πρέπει να συμπληρώσουν και το έντυπο Ε2.
• Το έντυπο Ε9 θα το συνυποβάλουν μαζί με το έντυπο Ε1, όλοι όσοι την 1η Ιανουαρίου 2006 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2005, όσοι την 1η Ιανουαρίου 2006 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο Ε9 έτους 2005, και όσοι έχουν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση όπως έχει δηλωθεί στο Ε9 του έτους 2005. Οι μεταβολές που πρέπει να δηλωθούν είναι η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών, ή ο θάνατος.
• Για τα επιπλέον έντυπα που θα σας χρειαστούν απευθυνθείτε εγκαίρως στη Δ.Ο.Υ.


ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
• Οι δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται ή που μειώνουν το φόρο εισοδήματος κατά ένα ποσοστό αυτών περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).
• Για να υπολογισθούν αυτές οι δαπάνες πρέπει να υποβληθούν για κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο φυλλάδιο των οδηγιών.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών που σας έρχεται με τη δήλωση ή απευθυνθείτε στις Δ.Ο.Υ. στις οποίες λειτουργούν ειδικά τμήματα πληροφόρησης των πολιτών.
• Καταθέστε ή ταχυδρομείστε εγκαίρως τη δήλωσή σας και μην την αφήνετε για την τελευταία στιγμή.


ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
Α. Όσα φυσικά πρόσωπα αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων ή από κινητές αξίες, όσοι είναι κύριοι ή κάτοχοι Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, ημιφορτηγού Ι.Χ., κότερου, αεροσκάφους κλπ. και δεν απαλλάσσονται από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης αυτών ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους, υποβάλουν φορολογική δήλωση από την 1η Μαρτίου έως και 16 Μαρτίου 2006 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους με αρχή για το ψηφίο 1 την 1η Μαρτίου 2006.
Β. Τα φυσικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2006 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα τα οποία αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2005 ή έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους που δήλωσαν στο Ε9 του έτους 2005, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση από 1η Μαρτίου 2006 έως 16 Μαρτίου 2006 (ανάλογα με το Α.Φ.Μ.), εφόσον δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση σε άλλη ημερομηνία από άλλη αιτία.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
• Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και οι κοινοπραξίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους από 3 Απριλίου 2006 έως και 17 Απριλίου 2006 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους με αρχή για το ψηφίο 1 τις 3 Απριλίου του 2006, και εάν τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας υποβάλουν τη δήλωσή τους μέσα σε 3,5 μήνες από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου.
• Οι δηλώσεις των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, των κοινωνιών και των κοινοπραξιών δεν μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας είναι:
α. Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή την κατοικία του, για την ακίνητη περιουσία που αποτελείται από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2006 ή από εμπράγματα δικαιώματα σ΄ αυτά εκτός από υποθήκη, όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του υπερβαίνει το ποσό των 243.600 ευρώ για άγαμο και 487.200 ευρώ για έγγαμο.
Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα από το νόμο οι σύζυγοι, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις.
β. Όλα τα νομικά πρόσωπα για ακίνητα που έχουν στην Ελλάδα ή εμπράγματα δικαιώματα σ΄ αυτά, εκτός υποθήκης.
Κατ΄ εξαίρεση, τα νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει μία τουλάχιστον φορά δήλωση Φ.Μ.Α.Π. και δεν έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, εκτός αν μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση.
Οι δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. υποβάλλονται στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος και δεν αποστέλλονται ταχυδρομικά.
Οι δηλώσεις των νομικών προσώπων υποβάλλονται μέχρι και τις 3 Μαρτίου και των φυσικών προσώπων μέχρι και τις 2 Ιουνίου του οικείου έτους.
Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίου του Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται σε 11 εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα:
α) μέχρι 3 Μαρτίου, τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 1.
β) μέχρι 7 Μαρτίου, τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 2.
γ) μέχρι 8 Μαρτίου, τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 3.
δ) μέχρι 9 Μαρτίου, τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 4.
ε) μέχρι 10 Μαρτίου, τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 5.
στ) μέχρι 13 Μαρτίου, τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 6.
ζ) μέχρι 14 Μαρτίου, τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 7.
η) μέχρι 15 Μαρτίου, τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 8.
θ) μέχρι 16 Μαρτίου, τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 9.
ι) μέχρι 17 Μαρτίου, τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 10, 20, 30, 40, 50.
κ) μέχρι 20 Μαρτίου, τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 60, 70, 80, 90 και 00 και
α) μέχρι 2 Ιουνίου, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 1.
β) μέχρι 5 Ιουνίου, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 2.
γ) μέχρι 6 Ιουνίου, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 3.
δ) μέχρι 7 Ιουνίου, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 4.
ε) μέχρι 8 Ιουνίου, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 5.
στ) μέχρι 9 Ιουνίου, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 6.
ζ) μέχρι 13 Ιουνίου, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 7.
η) μέχρι 14 Ιουνίου, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 8.
θ) μέχρι 15 Ιουνίου, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 9.
ι) μέχρι 16 Ιουνίου, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 10, 20, 30, 40, 50.
κ) μέχρι 19 Ιουνίου, τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 60, 70, 80, 90 και 00.

Η δήλωση, τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα οικεία φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων.
Το ποσό φόρου που θα προκύψει από την εκκαθάριση της δήλωσης, πρέπει να καταβληθεί σε τρεις ίσες διμηνιαίες άτοκες δόσεις. Η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των διμήνων που ακολουθούν. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή της πρώτης δόσης, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Αν ο φορολογούμενος καταβάλει όλο το ποσό του φόρου εφάπαξ, με την υποβολή της δήλωσης, του παρέχεται έκπτωση 2,5%.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου απέφυγε ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης και ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 200%.
Σε υποβολή ανακριβούς δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου απέφυγε ο υπόχρεος, για κάθε μήνα καθυστέρησης και ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 200%.
Σε υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του φόρου που οφείλεται με βάση τη δήλωση και για κάθε μήνα καθυστέρησης και ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%.
Για λοιπές παραβάσεις, στις οποίες δεν προβλέπεται επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, επιβάλλεται πρόστιμο 117 έως 1.170 ευρώ.
Επίσης, απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα ή χαριστική αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σ΄ αυτό, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού του άρθρου 32 του Ν. 2459/97. Σε αυτό πιστοποιείται ότι αυτός που μεταβιβάζει το ακίνητο ή δημιουργεί το εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό, υπέβαλλε δήλωση για την ακίνητη περιουσία του που βρίσκεται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου του έτους που γίνεται η μεταβίβαση και ότι κατέβαλε ολόκληρο το ποσό φόρου το οποίο αναλογεί επιμεριστικά στην αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται.
Το ανωτέρω πιστοποιητικό δύναται να χορηγηθεί και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης φόρου μεταβίβασης του ακινήτου.

Αν ακίνητο μεταβιβάζεται πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, ο υπόχρεος μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλλει μερική δήλωση, μόνο για το ακίνητο αυτό και να καταβάλει ολόκληρο το φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με τον ανώτερο συντελεστή που ισχύει. Ο φόρος αυτός συμψηφίζεται με το φόρο που θα προκύψει με την υποβολή της αρχικής δήλωσης.
Αν αυτός που μεταβιβάζει ακίνητο (φυσικό πρόσωπο), δεν έχει υποχρέωση για δήλωση, τότε υποβάλει στο συμβολαιογράφο που θα συντάξει το οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο υπεύθυνη δήλωση άρθρου 32 Ν. 2459/97, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση Φ.Μ.Α.Π. Στη συνέχεια η ανωτέρω δήλωση θα διαβιβάζεται από το συμβολαιογράφο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματος του φυσικού προσώπου.
Η υπεύθυνη δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί απ΄ ευθείας και στον αρμόδιο για τη φορολογία εισοδήματος Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.
Τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται πιστοποιητικό του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997 και όχι υπεύθυνη δήλωση, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία, το ακίνητο που μεταβιβάζεται, αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας και μεταβιβάζεται εντός του ιδίου έτους. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 εις διπλούν από το νομικό πρόσωπο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία επιστρέφει το ένα θεωρημένο για να επισυναφθεί στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο. Για τα φυσικά πρόσωπα η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υποβάλλεται κατευθείαν στο συμβολαιογράφο που θα συντάξει το οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο ο οποίος στη συνέχεια τη διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου (2103253748 και 2103375360) ή στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες θα τους προμηθεύσουν και τα έντυπα των δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. έτους 2006.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9)
Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2006 είναι:
Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2005.
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2006 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 έτους 2005.
Ο υπόχρεος που στην δήλωση Ε9 (έτους 2005) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση όπως έχει απεικονισθεί στην δήλωση Ε9 έτους 2005, ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων. Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή ο θάνατος.
Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2005 και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31-12-2005.
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση, αποβιώσει μέχρι 31-12-2005, οι κληρονόμοι στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν για λογαριασμό του, θα συνυποβάλλουν και έντυπο Ε9 έτους 2006, συμπληρώνοντας τόσο τα στοιχεία του θανόντος σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη διαγραφή λόγω θανάτου, όσο και τα στοιχεία των λοιπών μελών που είχαν δηλωθεί στο Ε9 έτους 2005 του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις σχέση με τον υπόχρεο καθώς και μεταβολή σχέσης διαγραφή λόγω άλλης αιτίας. Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφεί κανένα ακίνητο. Τα λοιπά μέλη δε θα υποβάλουν δήλωση Ε9 έτους 2006, εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων τους.

Υπόχρεος-γονέας που στη δήλωση Ε9 έτους 2005 συμπεριέλαβε τα ακίνητα τέκνου του, το οποίο το 2006 δεν είναι προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2006 και στην πρώτη σελίδα του εντύπου αναγράφει το τέκνο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις σχέση με τον υπόχρεο –τέκνο και μεταβολή σχέσης –διαγραφή -άλλη αιτία. Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-γονέα δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων του τέκνου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στη δήλωση Ε9 έτους 2005, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων. Το τέκνο οφείλει να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να συνυποβάλει Ε9 έτους 2006, με το οποίο δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων του δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2006.
Σε περίπτωση διακοπής σχέσεων τότε ο υπόχρεος-σύζυγος που το έτος 2005 είχε αναγράψει τα ακίνητα της συζύγου του στο κοινό Ε9, υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2006 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου την σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις σχέση με τον υπόχρεο –σύζυγος και μεταβολή σχέσης –διαγραφή -άλλη αιτία. Στο εσωτερικό του εντύπου που θα υποβληθεί από τον υπόχρεο-σύζυγο δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στη δήλωση Ε9 έτους 2005, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων. Η σύζυγος δε θα υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2006 εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία των ακινήτων της.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2006 συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης αυτής και δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τους τίτλους κυριότητας.
Η δήλωση του Ε9 για εγγάμους, συμπληρώνεται από τον υπόχρεο, σε ενιαίο έντυπο για τη σύζυγο και τα τέκνα που τον βαρύνουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος), εφόσον αυτά έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.
Τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του πιο πάνω νόμου, τα οποία δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων στις προθεσμίες που ορίζονται από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου.
Τα νομικά πρόσωπα τα οποία λόγω υπερδωδεκάμηνης χρήσης δεν υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλουν τη δήλωση των στοιχείων ακινήτων μέχρι τη 10η ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη του οικείου ημερολογιακού έτους.
Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η προερχόμενη από τη μετατροπή ή συγχώνευση επιχείρηση, καθώς και η απορροφώσα, σε περίπτωση συγχώνευσης με απορρόφηση, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για λογαριασμό της επιχείρησης που μετασχηματίστηκε, ταυτόχρονα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλει στο όνομα της τελευταίας.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και επί εισφοράς κλάδου από επιχείρηση σε άλλη επιχείρηση.
Τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τη λήξη της εκκαθάρισης, υποχρεούνται να συνυποβάλλουν και δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και μόνο για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου (2103253748 και 2103375360) ή στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες θα τους προμηθεύσουν και τα έντυπα των δηλώσεων (Ε9) έτους 2006.