Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για όλους

Εργατικά – Ασφαλιστικά θέματα

Σε πόσο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης πρέπει αυτή να αναγγελθεί στον Ο.Α.Ε.Δ.;

Η αναγγελία πρόσληψης πρέπει να κατατεθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. μέσα σε 8 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πρόσληψής του.

Μέχρι πότε είναι υποχρεωτική η καταβολή του Δώρου Πάσχα ;

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το Δώρο Πάσχα μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη.

Μέχρι πότε είναι υποχρεωτική η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων;

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το Δώρο Χριστουγέννων μέχρι την 21η Δεκεμβρίου.

Μέχρι πότε είναι υποχρεωτική η καταβολή του επιδόματος αδείας ;

Επίδομα αδείας δικαιούνται να λάβουν κάθε χρόνο μαζί με την κανονική τους άδεια όλοι οι μισθωτοί, εφόσον απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη.

Πως υπολογίζεται το επίδομα αδείας έμμισθου προσωπικού;

Το επίδομα αδείας καταβάλλεται μαζί με την άδεια και ισούται με το ½ του μηνιαίου μισθού για το έμμισθο προσωπικό. Σε περίπτωση που αποχωρήσει ή απολυθεί έμμισθος υπάλληλος δικαιούται ποσό αποζημίωσης ως επίδομα αδείας ίσο με 2/25 για κάθε μήνα εργασίας μέχρι τη συμπλήρωση 6 μηνών και ½ του μισθού του από 7 μήνες και άνω.

Πως υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα ;

Το δώρο Πάσχα είναι ίσο με το ½ του μηνιαίου μισθού για όσους αμείβονται με μισθό και με 15 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Το δώρο καταβάλλεται ολόκληρο εφόσον η σχέση εργασίας διάρκεσε, χωρίς διακοπή, καθ’ όλη τη χρονική περίοδο από 1.1 έως 30.4. Για όσους μισθωτούς η σχέση εργασίας με τον εργοδότη τους δε διάρκεσε καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Το ποσό του δώρου είναι προσαυξημένο με την αντίστοιχη αναλογία του επιδόματος αδείας η οποία είναι ίση με 0,04166.

Πως υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων ;

Το δώρο Χριστουγέννων είναι ίσο με 1 μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και με 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Το δώρο καταβάλλεται ολόκληρο εφόσον η σχέση εργασίας διάρκεσε, χωρίς διακοπή, καθ’ όλη τη χρονική περίοδο από 1.5 έως 31.12. Για όσους μισθωτούς η σχέση εργασίας με τον εργοδότη τους δε διάρκεσε καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Το ποσό του δώρου είναι προσαυξημένο με την αντίστοιχη αναλογία του επιδόματος αδείας η οποία είναι ίση με 0,04166.

Πως υπολογίζεται η αποζημίωση απόλυσης ;

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του μισθωτού κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την απόλυσή του με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, οι τακτικές αποδοχές είναι προσαυξημένες με την αναλογία του ποσού των Δώρων Εορτών και του Επιδόματος Αδείας, συγκεκριμένα ο μισθός ή το ημερομίσθιο προσαυξάνεται κατά το 1/6 αυτού. Το σύνολο των μισθών ή ημερομισθίων που θα δοθούν ως αποζημίωση είναι ανάλογο με τον χρόνο προϋπηρεσίας του μισθωτού στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Σε πόσο χρονικό διάστημα από την πρόσληψη, υποχρεούται η επιχείρηση να αναγράψει στο βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού τον νέο εργαζόμενο;

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων προσωπικού τον νέο εργαζόμενο αμέσως μετά την πρόσληψή του και πριν ο συγκεκριμένος αναλάβει εργασία.

Κάθε πότε υποβάλλεται η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση;

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση υποβάλλεται πλέον από 1/7/2004 κάθε τρίμηνο από όλους τους εργοδότες εκτός από τους παρακάτω από τους οποίους υποβάλλεται κάθε μήνα:

1) εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων.

2) εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με ανάθεση η εργολαβία με προϋπολογισμό δαπάνης

3) εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με ανάθεση η με εργολαβία με προϋπολογισμό δαπάνης μικρότερο η ίσο του 1000.000€

4) εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία

Πόση άδεια δικαιούνται οι εγκυμονούσες και λεχώνες εργαζόμενες γυναίκες ;

Οι γυναίκες που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δικαιούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο εργασίας τους στον εργοδότη και ανεξάρτητα με την ιδιότητα που εργάζονται (υπάλληλοι, εργάτριες κλπ) να λάβουν άδεια τοκετού (μητρότητας). Η συνολική διάρκεια της άδειας ανέρχεται σε δέκα επτά εβδομάδες, δηλαδή 119 ημερολογιακές ημέρες. Από αυτές οι 56 ημέρες (άδεια κυοφορίας) πρέπει να χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημέρα του τοκετού και οι υπόλοιπες 63 ημέρες (άδεια λοχείας) μετά τον τοκετό.

Ποιες είναι οι διαδικασίες πρόσληψης εργαζομένων;

Όταν προσλαμβάνεται ένας εργαζόμενος ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος:

· να συμπληρώσει αμέσως το βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων

· να καταθέσει μέσα σε 8 ημέρες στον ΟΑΕΔ την αναγγελία πρόσληψής του

· να καταθέσει μέσα σε 15 ημέρες στην επιθεώρηση εργασίας το πρόγραμμα ωρών εργασίας του

· να καταθέσει μέσα σε 15 ημέρες στην επιθεώρηση εργασίας την αναγγελία των όρων ατομικής σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/94 (προαιρετικό)

· να καταθέσει μέσα σε 15 ημέρες στην επιθεώρηση εργασίας τους όρους ατομικής σύμβασης εργασίας της μερικής απασχόλησης εάν πρόκειται για μερική απασχόληση.

Είναι υποχρεωτική η καταβολή του επιδόματος αδείας;

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος με την άδεια να καταβάλει στον εργαζόμενο και το επίδομα αδείας. Αν αρνηθεί τη χορήγηση αδείας μέσα στο έτος τότε είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών αδείας προσαυξημένες κατά 100% και μαζί με τις αποδοχές της άδειας είναι υποχρεωμένος να καταβάλει και το επίδομα αδείας το οποίο δεν είναι προσαυξημένο.

Σε ποιο ποσό υπολογίζονται οι Ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου;

Οι Ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου υπολογίζονται πάνω στις μεικτές αποδοχές.

Μπορεί ο συμφωνηθείς μισθός ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη να είναι μικρότερος από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας;

Όχι δεν μπορεί γιατί η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι αυτή που ορίζει τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων.